Servei d’Assessorament

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

L’Institut Pla de l’Estany ofereix el servei de forma personalitzada, a sol·licitud de la persona interessada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Durant el curs 2019-2020, el nostre centre només ofereix aquest servei per als treballadors de les empreses col·laboradores en el Conveni de Col·laboració entre aquestes i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al Projecte de formació dual, amb les quals ens posarem en contacte directament.

Què m’ofereix?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu. Curs 2019-20

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
Especialitat:

 • Cicle formatiu de grau mitjà Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (APD) (SC10): 20 places

Preu

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00€ que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’inici del procés d’assessorament.

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Documentació necessària

La sol·licitud al servei roman oberta fins a cobrir les places vacants

 • Full de sol·licitud al servei d’Assessorament
 • Full d’inscripció i pagament
 • Certificat d’empresa
 • Informe de vida laboral
 • Formació realitzada
 • Currículum Vitae:  Model de curriculum europeu. Hi ha punts d’informació i orientació on es pot demanar ajuda per formalitzar la sol·licitud i preparar el currículum europeu. Els més propers són a Castelló d’Empúries, Palafrugell i Salt. Vegeu les adreces i el llistat complet de punts d’informació

(la documentació s’ha de presentar a la primera sessió d’assessorament)

Horari de secretaria de 08:00 a 15:00 h. de dilluns a divendres i els dimarts, també de 15:00 a 17:30 h.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei d’assessorament en la Formació Professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmica dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

On puc obtenir més informació?

Trobareu més informació sobre aquest tipus de servei a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Per a altres estudis, podeu consultar la llista de centres que ofereixen aquest servei clicant aquí.