Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Al nostre centre es cursen les modalitats d’Humanitats i ciències Socials i de Ciències i tecnologia.

Us podeu descarregar la guia del batxillerat al nostre centre per al curs 2018-19:

El Batxillerat 2018-19

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. Es comença 1r de Batxillerat i s’acaba a 2n. Aquest treball:

  • És una petita investigació dirigida per un professor/a tutor/a
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Us podeu descarregar la guia del Treball de recerca de Batxillerat al nostre centre:

Us podeu descarregar els criteris d’avaluació de totes les assignatures (en revisió):

Tipus de matèries Primer Segon
Matèries comunes Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès) Llengua estrangera (anglès)
Filosofia i ciutadania Filosofia i ciutadania
Educació Física Història
Ciències per al món contemporani
Matèries de modalitat franja 1 Llatí
Matemàtiques Matemàtiques II
Matemàtiques aplicades a les CCSS Matemàtiques aplicades a les CCSS II
Matèries de modalitat franja 2 Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
Empresa I Empresa II
Química I Química II
Matèries de modalitat franja 3 Biologia Biologia II
Tecnologia industrial Tecnologia industrial II
Història del món contemporani Geografia
Matèries de modalitat franja 4 Física I Física II
Economia d’Empresa Ciències de la Terra i medi ambient II
Cultura audiovisual (opt) Francès (opt)
Psicologia  i Sociologia
Altres matèries Estada a l’empresa Estada a l’empresa