Servei de Reconeixement

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. El centre avalua l’informe d’assessorament, la documentació que aporta l’interessat i li fa una entrevista i, si escau, emet un certificat parcial amb valor acadèmic. A partir d’aquí, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui (la convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta).

Els requisits següents:

  • haver complert 18 anys,
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
  • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Demaneu més informació trucant a l’Institut a la tarda, a partir del 24 de setembre de 2019.