Projecte

L’Institut Pla de l’Estany és una institució de titularitat pública, aconfessional i pluralista, que respecta i potencia els valors democràtics. El nostre projecte pretén promoure, mitjançant una metodologia activa, el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes mitjançant una formació humana integral, afavorir l’esperit de recerca, creativitat i rigor intel·lectual, i atendre la diversitat de l’alumnat amb tots els recursos necessaris. Acceptem com a valors positius i necessaris la llibertat, la solidaritat, el respecte, la igualtat i la tolerància, l’esforç personal, l’esperit crític i la responsabilitat de l’alumnat.

Els mitjans amb els quals ens proposem assolir aquests objectius són la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge, la participació en el centre de tota la comunitat educativa, la potenciació en els docents del seu paper d’orientadors i estimuladors del procés d’ensenyament / aprenentatge, la orientació de l’alumnat tant des d’una perspectiva acadèmica com laboral, i, finalment, una col·laboració estreta amb tot l’entorn social i institucional del centre.

Pel que fa a objectius concrets d’ensenyament / aprenentatge, l’INS Pla de l’Estany:

  • potencia la lectura i l’escriptura,
  • potencia l’ensenyament de les llengües,
  • integra les noves tecnologies en les activitats del centre,
  • es fonamenta cada vegada més en l’ensenyament de les competències,
  • porta a terme tota mena d’activitats fora del centre, com sortides, excursions, conferències, teatre, …
  • potencia la participació en activitats esportives

Documents:

Objectius del PGAC 2019-20

Objectius i % d’assoliment

Objectiu estratègic 1 Millorar els resultats educatius de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat % Assoliment  
Objectiu anuals 1. Millorar la coordinació entre tots els àmbits de l’estructura organitzativa de l’institut  
2. Impulsar la innovació educativa i l’aprenentatge actiu  
3. Millorar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge de tot l’alumnat i especialment consolidar l’institut en els requeriments d’Europa 2020 pel que fa a la prova de CCBB 4t d’ESO  
   

 

Objectiu estratègic 2 Millorar la cohesió social i fomentar la participació de la comunitat educativa % Assoliment  
Objectiu anuals 1. Impulsar mesures d’atenció a la diversitat adequades al perfil de l’alumnat  
2. Impulsar mesures de millora de la convivència i de participació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre  
   

 

Objectiu estratègic 3 Millorar els índexs d’absentisme i abandonament % Assoliment  
Objectiu anuals 1. Millorar els índex d’absentisme  i abandonament, especialment als cicles formatius de GM  
   

 

Objectiu estratègic 4 Portar a terme el Pla d’Organització de Centre % Assoliment  
Objectiu anuals 1. Portar a terme el Pla d’Organització de Centre amb les mesures COVID que allà s’especifiquen