Els nostres Programes d’Innovació educativa

L’Institut Pla de l’Estany forma part de tot un conjunt de programes d’abast molt divers que tenen per objectiu assolir un ensenyament de qualitat i adaptat a les necessitats de la societat actual per tal que els nostres alumnes puguin tenir èxit en els estudis de secundària obligatoris i postobligatoris i ofereixi, al mateix temps, una formació integral que els permeti de construir el seu propi projecte de vida. Els principals programes de l’Institut, que tenen per objectiu el conjunt del centre, algun dels seus estudis o diversos departaments són els següents.

Els programes SCAP, PQiMC, Xarxa de Competències, STEAMCat, FP dual i ILEC són programes d’innovació del Departament d’Ensenyament.

El model competencial orientador SCAP fa referència a Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne i significa una proposta concreta i realista de promoure un ensenyament competencial basat en la connexió de l’aprenentatge de l’alumne dins l’entorn escolar amb l’entorn no escolar i l’èxit entès com a formació per a l’autonomia de l’alumne. El centre forma part del programa des del curs 2015-16 i en el curs 2018-19 ha estat acceptat dins del Programa d’Innovació del mateix nom. S’implanta a l’Institut amb un paper fonamental de la FIC de centre. És un programa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua, per la seva banda, està dedicat a obtenir la ISO9001:2015 en un termini breu de temps i té com a objectiu millorar el funcionament del centre i la seva organització i proporcionar una eina per avaluar i millorar aquest funcionament. El centre forma part del programa des del curs 2017-18. És un programa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Durant el curs 2018-19 s’ha implantat la metodologia de la Xarxa de Competències Bàsiques a les comarques gironines. Formem part des del primer moment de la  XCBT11, formada per centres de l’Alt Empordà, el Ripollès, el Pla de l’Estany Pla i la Selva interior. La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació. Ésser membres d’aquesta xarxa ens permetrà intercanviar experiències i aprendre conjuntament amb altres centres. És un programa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El programa STEAMCat, creat durant el curs 2018-19 i del qual formem part des del primer moment, té per objectiu generar i potenciar l’interès de l’alumnat d’educació infantil, primària i ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques. El projecte presentat és molt motivador i es fonamenta en un ampli ventall d’aliances que van des de les administracions locals a l’Escola Politècnica Superior de la UdG i a diverses escoles de primària de la comarca. És un programa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Pel que fa a la Formació Professional, el centre forma part del programa de Formació en alternança dual del mateix Departament d’Ensenyament, que potencia la FP dual, un model a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen com són l’empresa i el centre educatiu.

El programa ILEC o Impuls a la lectura és un pla que potencia la lectura de manera sistemàtica com a mitjà per millorar el rendiment escolar. El centre va rebre’n formació durant els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, i actualment té incorporats els seus continguts en diverses matèries i en projectes a 1r i 2n d’ESO realitzats també en el marc del Programa competencial orientador.

Escola Nova 21 i la Biblio(r)evolució són projectes de la Fundació Jaume Bofill.

EscolaNova 21 és un projecte promogut entre altres per la Fundació Jaume Bofill i que promou “una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem”. L’entrada a Escola Nova 21 en el curs 2018-19 reforça l’aposta de l’Institut per la innovació educativa i per a l’aprenentatge actiu.

La Biblio(r)evolució és un programa de la Fundació Jaume Bofill realitzat durant el curs 2016-17. El nostre centre va ser un dels 30 seleccionats entre 145 propostes per a formar-ne part i col·laborar a “definir i cocrear usos innovadors que integrin la biblioteca escolar com un agent que respon als reptes actuals de l’educació” i també i “d’una forma molt especial, en incitar a la comunitat educativa a participar d’un debat ric sobre el paper clau de la biblioteca escolar en tant que agent de transformació educativa”. El projecte presentat està actualment en fase d’implementació.

Finalment, els departaments i els equips docents de l’Institut desenvolupen altres programes que aprofundeixen en aspectes destacats del currículum, com el programa d’assesorament i reconeixement de la Formació Professional, les llengües estrangeres (amb el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments” i la presentació als exàmens Cambridge i DELF), la robòtica, el servei comunitari, o el programa Salut i escola.