CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) en Dual

COMPETÈNCIES:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Titulació: Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Durada: El cicle te una durada de 2000 hores lectives distribuïdes en 2 cursos

    Primer: 825 hores al centre

    Segon: 495 hores al centre i les pràctiques al centre de treball

    Pràctiques a segon

        En dual: 1043 hores en centre de treball (943 amb contracte) i 100 de FCT

        No dual: 317 hores de FCT

Horari: TARDA  horari entre les 14:30 h  i les  19:30 h (al centre).

 

DOCÈNCIA

Mòduls professionals de 1er

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
Distribució Hores lectives al centre (model DUAL)
Curs 1r
Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP1 – Sistemes informàtics 198 UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 71
UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 91
UF3:  Implantació de programari específic 36
MP2 – Bases de dades 198 UF1: Introducció a les bases de dades 40
UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL 92
UF3: Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental 66
MP3 – Programació 165 UF1: Programació estructurada. 85
UF2: Disseny modular 50
UF3: Fonaments de gestió de fitxers 30
MP4 – Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 99 UF1 – Programació amb XML 45
UF2 – Àmbits d’aplicació de l’XML 27
UF3 – Sistemes de gestió empresarial 27
MP10 – FOL 99 UF1 – Incorporació al treball 66
UF2 – Prevenció de riscos laborals 33
MP11 – EIE 66 UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 66
Hores lectives totals 825
Hores lectives setmanals 25,0

Mòduls professionals de 2on al centre

Mòdul professional Hores Unitats formatives Hores
MP2 – Bases de dades 20 UF4: Bases de dades objecte-relacionals 20
MP3 – Programació 66 UF4 – Programació orientada a objectes. Fonaments 23
UF5 – POO. Llibreries de classes fonamentals 23
UF6 – POO. Introducció a la persistència en BD 20
MP5 – Entorns de desenvolupament 36 UF1: Desenvolupament de programari 5
UF2: Optimització del programari 5
UF3: Introducció al disseny orientat a objectes 26
MP6 – Accés a dades 72 UF1: Persistència en fitxers 12
UF2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO 12
UF3: Persistència en BD natives XML 24
UF4: Components d’accés a dades 24
MP7 – Desenvolupament d’interfícies. 37 UF1: Disseny i implementació d’interfícies. 25
UF2: Preparació i distribució d’aplicacions. 12
MP8 – Programació multimèdia i dispositius mòbils. 99 UF1: Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils 45
UF2: Programació multimèdia 24
UF3: Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils 30
MP9 – Programació de serveis i processos. 66 UF1: Seguretat i criptografia 18
UF2: Processos i fils 24
UF3: Sòcols i serveis 24
MP10 – Sistemes de gestió empresarial. 66 UF1: Sistemes ERP-CRM. Implantació. 33
UF2: Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació. 33
MP13 – Projecte de DAW 33 UF1 – Projecte de DAW 33
MP13 – FCT 0
Hores lectives totals 495
Hores lectives setmanals 15,0

Mòduls professionals de 2on al lloc de treball (DUAL)

dam_dual

Podeu consultar el currículum oficial del cicle aquí (busqueu CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0))

SORTIDES (algunes)

  • Mare Nostrum (Barcelona)
  • Serveis Web (Fornells de la Selva)
  • Delegació de la Generalitat (Girona)
  • Jutjats de Girona
  • Expo Jove (Girona)