Ja som Escola Nova 21, i altres projectes de centre

A final d’aquest curs, l’Institut ha entrat a formar part d’Escola Nova 21, un projecte promogut entre altres per la Fundació Jaume Bofill i que promou, en les seves pròpies paraules,

una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

L’entrada a Escola Nova 21 reforça l’aposta de l’Institut per la innovació educativa i per a l’aprenentatge actiu i que segons el Projecte Educatiu de Centre que acabem d’aprovar es basa, sobretot, en dos programes de la Generalitat de Catalunya: el model competencial orientador SCAP i el Projecte de Qualitat i Millora Contínua.

El model competencial orientador SCAP fa referència a Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne i significa una proposta concreta i realista de promoure un ensenyament competencial basat en la connexió de l’aprenentatge de l’alumne dins l’entorn escolar amb l’entorn no escolar i l’èxit entès com a formació per a l’autonomia de l’alumne.

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua, per la seva banda, està dedicat a obtenir la ISO9001:2015 en un termini breu de temps i té com a objectiu millorar el funcionament del centre i la seva organització i proporcionar una eina per avaluar i millorar aquest funcionament.

De manera coherent amb aquests projectes, a finals d’aquest curs ens hem incorporat també a la Xarxa de Competències Bàsiques que el Departament d’Ensenyament està organitzant a les comarques gironines, després que aquesta xarxa s’hagi organitzat ja a la resta de Catalunya. Ésser membres d’aquesta xarxa ens permetrà intercanviar experiències i aprendre conjuntament amb altres centres.

Al mateix temps, els departaments de l’Institut desenvolupen altres programes que aprofundeixen en aspectes destacats del currículum, com les llengües estrangeres o la robòtica.

Finalment, i pel que fa a la Formació Professional, el centre ja forma part del programa de Formació en alternança dual del mateix Departament d’Ensenyament, que potencia la FP dual, un model a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen com són l’empresa i el centre educatiu.

Amb tot plegat volem oferir un ensenyament complet i actual als nostres alumnes per tal que puguin tenir èxit en els estudis de secundària obligatoris i postobligatoris i ofereixi, al mateix temps, una formació integral que els permeti de construir el seu propi projecte de vida