Trets d’identitat

Presentació

L’Institut Les Corts és un centre públic d’educació secundària que té per missió educar i formar nois i noies de 12 a 18 anys de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Impartim estudis d’ ESO i del Batxillerat en les modalitats científico-tecnològica, humanística, de ciències socials i el batxillerat lingüístic.

Volem avançar cap  a una educació humanística i emancipadora que s’orienti cap al desenvolupament de ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, tolerants, que valoren el consens i que tinguin la capacitat d’aprendre a aprendre al llarg de tota la seva vida.

Trets d’identitat

 • Centre educatiu de qualitat arrelat al barri i implicat en la renovació i en la innovació pedagògica.
 • Escola inclusiva que vetlla perquè el nostre alumnat es senti segur i benvingut en un entorn que facilita l’adquisició de les competències acadèmiques i les habilitats socials.
 • Excel·lència acadèmica avalada per més de 40 anys d’experiència, amb molts bons resultats en les proves externes de 4t d’ESO i les proves d’accés a la Universitat (PAU).
 • Vocació europea i foment del plurilingüisme.
 • Educació en valors de respecte, tolerància i esperit crític.

Bases del model educatiu

L’ orientació i acompanyament al llarg de tota l’ etapa educativa per garantir l’ èxit acadèmic i personal del nostre alumnat i fomentar la cohesió social.

La innovació, amb la incorporació del treball per projectes, afavorint l’ adquisició de les competències d’una forma transversal. En aquest sentit, volem destacar la participació en els projectes:

 • STEAM (Science,Technology, Matemathics and Enginneering): Programa interdisciplinar que promou l’aprenentatge integrat de les ciència, la tecnologia i les matemàtiques.
 • Firts Lego League: programa internacional que s’actualitza cada edició, en el qual grups de joves participen en tres àmbits: la resolució de missions mitjançant el robot Lego Mindstorms, el desenvolupament d’un projecte científic relacionat amb el tema de cada edició, i per últim, el foment dels valors de la First Lego, com són: descobriment, innovació, cooperació, impacte, inclusió, col·laboració i diversió. Participem a la Micro First Lego, a nivell de districte, i també en la First Lego League Barcelona UPC.
 • Fabricació Digital: L’Institut participa al projecte “Fabricació Digital” , en col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació de Les Corts. L’objectiu és aprendre les eines de fabricació que l’alumnat té a l’abast, i utilitzar-les per a implementar la solució a problemes.
 • El Projecte Teatre constitueix una bona estratègia de cohesió dels grups, a la vegada que es treballen les competències comunicatives i les arts escèniques i es fomenten les actituds morals com el respecte, el diàleg i la participació responsable.
 • PROJECTA’T: programa on es treballa l’autoconeixement i l’orientació en els estudis postobligatoris.
 • De l’Audiència Pública al Procés Participatiu, on l’alumnat de 3r ESO participa en la presa de decisions per la gestió d’espais públics municipals de millor qualitat.
 • Programa Batxillerat Competencial, fòrum on es proposen i debaten canvis metodològics i organitzatius del batxillerat.

 

El plurilingüisme i la vocació europea per promoure l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb la participació en el programa GEP (Generació Plurilingüe) que promou, entre d’altres, la metodologia AICLE  (Aprenentatge Integrat de Continguts no Lingüístics en Llengua Anglesa) i la mobilitat del nostre alumnat amb la participació en projecte europeus (Erasmus, Erasmus Plus i  eTwnning).​

L’ educació en valors, participant en projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat que tenen com a centre d’ interès  l’acompanyament  a la gent gran, la col·laboració amb el més desfavorits, la igualtat de gènere i la sostenibilitat. Per tot això, el centre treballa per la participació en Projectes d’Aprenentatge i Serveis a la Comunitat, com per exemple Roba Amiga, Compartim Memòries i la cursa Barcelona Magic Line (BML).

Els objectius educatius prioritaris del nostre projecte educatiu:

 • Excel·lència acadèmica en l’assoliment de les competències dels diferents àmbits de coneixement.
 • Educar i formar el nostre alumnat en valors de tolerància, de consens, d’afavoriment del diàleg i el respecte.
 • Orientar acadèmicament  i acompanyar  l’alumnat i  les famílies durant tota l’etapa educativa.
 • Fomentar el plurilingüisme amb la docència de matèries no lingüístiques en llengua anglesa (AICLE), la utilització de l’anglès com a llengua vehicular en algunes activitats de l’aula i la participació en el programa ÈXIT de llengua anglesa.
 • Treballar per la cohesió social i el sentiment de pertinença al centre.
 • Organitzar activitats de reforç fora d’horari escolar  (Biblioteca Oberta).
 • Participar en els programes d’intercanvi europeu (Erasmus Plus i eTwinnig).
 • Coordinar-se amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma (UAB) per la cotutorització de treballs de recerca del batxillerat.

Criteris d’organització pedagògica

Es pretén que l’ alumnat es senti segur i benvingut al nostre institut i es dediquen molts esforços per treballar  les habilitats acadèmiques i també les habilitats socials, de forma que l’ alumnat creixi com a persona  en un entorn agradable, essent partícip del seu propi procés d’aprenentatge i essent conscient del valor social de l’educació.

Hi ha coordinacions específiques per cada nivell de l’etapa ESO. Aquestes coordinacions pretenen unificar les estratègies d’ensenyament i aprenentatge, així com consensuar els criteris d’avaluació entre els diferents grups d’un mateix nivell.

Una organització pedagògica i desplegament del currículum amb reducció de la ràtio alumnat/professorat:

 • 1r i 2n ESO: agrupacions de 20 alumnes en totes les matèries.
 • 3r i 4t ESO: agrupacions de 15 alumnes en les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), llengua anglesa, tecnologia i ciències de la natura.
 • 1r i 2n de batxillerat: agrupacions de 15 alumnes en català, castellà i llengua anglesa.

Coordinació de la gestió de la diversitat per atendre diferents ritmes d’aprenentatge i capacitats de l’alumnat.

Treball des de les tutories per conscienciar l’alumnat de la importància de la formació acadèmica de cara a la inserció laboral (Projecta’t, Tastet de grau, Barcelona Activa).

Creació d’un entorn intercultural amb la promoció d’activitats educatives fora del recinte escolar que permetin aprofundir en la vocació europea del centre. En aquest sentit realitzem intercanvis amb escoles de França, Alemanya i Holanda, així com sortides culturals a Londres i París.

Treballem els valors de la sostenibilitat i el respecte per la natura amb la participació en la xarxa d’Escoles + Sostenibles i el programa IGNITE.

INFORMACIÓ HORARI

La jornada lectiva és continua, des de les 8,15 h fins les 14.45 h. Aquest horari permet al nostre alumnat tenir les tardes lliures de forma que poden compaginar els estudis amb altres activitats d’esports, idiomes, musicals i altres ocupacions del seu interès.

Per altra banda, a la tarda oferim activitats de reforç i ampliació fora d’horari escolar amb monitoratge com són:

Programa PROJECTA’T: dimarts i dimecres de 16 a 17,30 h

Biblioteca Oberta: de dilluns i dimecres de 15.45 a 17.15 h

Servei de menjador:  14.45 a 15.45 h