Presentació

TRETS D’IDENTITAT

L’ Institut Les Corts és un centre públic d’educació secundària que té per missió educar i formar nois i noies de 12 a 18 anys de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

S’hi imparteixen estudis d’ ESO, i Batxillerat en les modalitats científictecnològica i humanística i de ciències socials. És defineix com un centre educatiu de qualitat arrelat al barri i implicat en la renovació i la innovació pedagògiques.

En els darrers anys s’han produït canvis importants en els camps tecnològic, demogràfic i cultural que impliquen una adaptació constant del nostre institut. Aquest nou context, que genera necessitats altament competencials, reclama una acció educativa orientada a la promoció del plurilingüisme  com a recurs d’internacionalització i com a estratègia d’inserció sociolaboral i cultural.

 

PILARS BÀSICS DEL NOSTRE MODEL EDUCATIU

Tenint en compte que  els nostres objectius d’ensenyament i aprenentatge han de prioritzar tant l’eficàcia comunicativa i l’excel·lència lingüística  volem fomentar les metodologies orientades a l’activació d’estratègies de transferència interlingüística des de l’enfocament plurilingüe i accions d’impuls a les llengües curriculars que proporcionin a l’alumnat capacitat comunicativa per desenvolupar-se en l’entorn escolar i al llarg de la vida.

Amb la voluntat de garantir el plurilingüisme, l’ Institut Les Corts ofereix l’ anglès i el francès com primera llengua estrangera des de 1r fins a 4t de l ‘ ESO. Pel que fa a la segona llengua estrangera es pot cursar el francès o l’alemany.

L’aprenentatge de les llengües estrangeres es treballa també des d’altres  matèries, com ciències naturals, socials i tecnologia, introduint en la rutina de les classes activitats en llengua anglesa com ara reportatges, conferències, textos científics o humanístics.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS
  • Concreció i aplicació d’un pla de millora de les competències lingüístiques
  • Foment del plurilingüisme amb la docència de matèries no lingüístiques en llengua anglesa (AICLE), la utilització de l’anglès com a llengua vehicular en algunes activitats de l’aula i la participació en el programa ÈXIT de llengua anglesa.
  • Foment del francès i l’alemany
  • Orientació acadèmica
  • Treball per projectes des de primer a 4t de l’ ESO en la franja de matèries optatives: Projectes en l’ àmbit CTEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) com el de robòtica i programació, Projecte Laboratori , Projecte Making Films, Projecte Teatre i Projecte  Radio Mater.
  • Organització d’activitats de reforç escolar fora d’horari escolar
  • Organització flexible dels itineraris del batxillerat de forma que l’alumnat pugui triar una quarta matèria d’un altra modalitat.
  • Foment de la participació en el programa Bojos per la Ciència i Bojos per l’economia
  • Participació en el programa Cangur de matemàtiques
  • Coordinació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (programa ARGO) i amb centres d recerca com ara el Parc Científic per la cotutorització de treballs de recerca
CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Essent conscients de la complexitat que comporta governar un centre de 4 línies, hem creat dues coordinacions específiques per primer i segon d’ ESO , respectivament. Aquestes coordinacions pretenen unificar les estratègies d’ensenyament i aprenentatge així com consensuar els criteris d’avaluació entre els diferents grups d’un mateix nivell. Per reforçar el paper del coordinador  de cicle, se li assigna també una tutoria del mateix nivell que coordina.

L’organització pedagògica del nostre centre possibilita que en les matèries instrumentals i la llengua anglesa hi hagi una atenció a la diversitat. En tots els nivells de  l’ ESO s’organitzen agrupaments flexibles de gestió de la diversitat per atendre diferents ritmes d’aprenentatge i capacitats de l’alumnat. Paral·lelament, es fa un seguiment de l’alumnat que promociona de curs amb matèries pendents, proporcionant-los eines i tasques perquè puguin preparar les proves de recuperació.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES

L’ Institut potencia el treball per projectes de forma que es treballen les competències d’una forma tranversal i es possibilita l’aprenentatge construccionista.

Els canvis que s’estan  produint en el camp tecnològic, generen  necessitats altament competencials en l’àmbit digital i tecnològic. Amb una visió holística, el nostre institut ofereix   treballs per projectes de tipologia CTEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) on el centre d’interès és la robòtica, la programació, o  el laboratori, entre d’altres.

Per altra banda, i dins dels treballs per projectes, també volem destacar el projecte Teatre, el projecte Ràdio Mater i el projecte Making films.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

Volem educar i formar el nostre alumnat en valors de tolerància, d’humanitat, de respecte, de consens, d’afavoriment del diàleg i el respecte. Per tot això, el centre treballa per la participació en programes d’aprenentatge i serveis. Es tracta d’una proposta innovadora, tot i que parteix d’elements molt coneguts com  el servei voluntari a la comunitat i, òbviament, la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola. La novetat no rau, doncs, en cadascuna de les parts que el formen, sinó en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent contemplada en el currículum. Els àmbits del servei poden ser múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambient, discapacitats, salut, pobresa…) així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

Es vol crear un entorn intercultural amb la promoció d’activitats educatives complementàries fora del recinte escolar que permetin aplicar els coneixements adquirits i aprofundir en la vocació europea del centre. En aquest sentit realitzem estades a França, Anglaterra i Itàlia.

Pel que fa al foment de  la cohesió social, l’ institut treballa per afavorir la participació de tots els membres de la comunitat educativa, la integració dels nouvinguts, atenent la diversitat i compensant les desigualtats, creant un clima de convivència que afavoreixi el sentiment de pertinença al centre.

La jornada lectiva és continua, des de les 8,15h fins les 14.45h. Aquest horari permet al nostre alumnat tenir les tardes lliures de forma que poden compaginar els estudis amb altres activitats d’esports, idiomes, musicals i altres ocupacions del seu interès.

Per altra banda, a la tarda oferim activitats de reforç i ampliació fora d’horari escolar amb monitoratge com són la Biblioteca Oberta i el programa Èxit de reforç i Èxit conversa en llengua anglesa.

Programa ÈXIT Reforç: dimarts i dijous de 16 a 17.30h

Programa ÈXIT Anglès: dilluns i dimecres de 16 a 17.30h

Biblioteca Oberta: dilluns i dimecres de 16 a 17.30h

Tenim un AMPA molt activa i col·laboradora que organitza activitats extraescolars com ara  futbol, teatre, bàsquet, classes d’anglès i natació.