Modalitats i matèries

MODALITATS:

El nostre centre ofereix dues modalitats en horari diürn:

  • Humanitats i ciències socials: s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
  • Ciències i tecnologia: s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

 

L’alumnat ha de triar una modalitat de batxillerat, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al conjunt de l’etapa, l’orientació acadèmica rebuda del centre, els seus interessos i motivacions i, finalment, les seves perspectives de futur.

MATÈRIES:

El currículum de batxillerat està format per assignatures de caràcter obligatori (matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

Al batxillerat faràs un total de 30 hores de classe distribuïdes de la següent manera: 14 hores de matèries comunes a tots els batxillerats, 4 hores de matèria comuna d’opció i 12 hores de matèries de modalitat o específiques.

OFERTA CURRICULAR DEL CENTRE:

Matèries comunes: són les matèries que ha de cursar, obligatòriament, tot l’alumnat de batxillerat, amb independència de quina sigui la modalitat o itinerari triat.

Matèries comunes 1r Batxillerat 2n Batxillerat
Llengua catalana i literatura I i II 1h + 1h b 1h + 1h b
Llengua castellana i literatura I i II 1h + 1h b 1h + 1h b
Llengua estrangera I i  II 3h (1+2b) 3h (1+2b)
Educació física 2h
Filosofia 2
Història de la filosofía 3h
Ciències per al món contemporani 2
Història 3h
Tutoria 1h 1h
Treball de recerca*

*Treball de recerca: treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat i que està dirigit per un tutor/a.

Matèries comunes d’opció: són matèries de modalitat que s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat de batxillerat que hagi triat l’alumne/a.

Modalitat del batxillerat Matèria comuna d’opció
Ciències i Tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II

Matèries de modalitat: la seva finalitat és formar a l’alumnat en aquells coneixements més específics en funció dels seus interessos sobre estudis posteriors.

Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials
Biologia I i II Llatí I i II
Química I i II Economia d’empresa I i II
Física I i II Economia
Ciències de la Terra  II Literatura catalana
Dibuix tècnic I i II Literatura castellana
Tecnologia industrial I i II Història de l’art
Geografia
Història món contemporani

Matèries específiques: complementen el currículum personal de l’alumnat. Per a cada modalitat o itinerari triat es poden escollir aquelles matèries específiques que siguin d’interès de l’alumnat.

Matèries específiques
Segona llengua estrangera (EOI) (4 hores)
Literatura universal (2 hores) +cultura audiovisual I (2 hores)
Cultura audiovisual  II (4 hores)
Psicologia (2 hores) + ciències de la terra I (2 hores)