PLURILINGÜISME

Plurilingüisme

El nostre centre considera que afavorir el coneixement i l’ús de diferents llengües és fonamental en una societat global. Una de les línies de treball prioritàries del centre és el plurilingüisme, entenent que aquest no consisteix només en l’adquisició i coneixement de diverses llengües sinó també en el seu ús i aplicació en d’altres contextos.

Des del departament d’idiomes es potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès,  francès i alemany)  a través de diferents estratègies:

  • Suport d’un auxiliar de conversa nadiu que col·labora en les classes d’anglès (des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat) per reforçar la comprensió i la producció oral en llengua anglesa.
  • Es promou la presentació de l’alumnat per aconseguir l’acreditació dels exàmens oficials corresponents: DELF (francès), A2 en alemany, B1/B2 en anglès (Escola Oficial d’Idiomes) i First Certificate Exam FCE.
  • Organització d’estades lingüístiques en famílies a Londres per l’alumnat de 1r de batxillerat.
  • Intercanvis lingüístics: a 2n d’ESO amb un institut francès i alemany i a 3r d’ESO amb un institut holandès.

El fet que un percentatge molt important del professorat del centre tingui coneixements d’una llengua estrangera i/o metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i LLengües Estrangeres) permet treballar diferents aspectes relacionats amb el plurilingüisme que beneficien l’alumnat. Podeu trobar més informació en aquest enllaç: Grup d’experimentació per al Plurilingüisme (GEP).

Des del curs 2020 fins al 2022 participem en un projecte de mobilitat Erasmus + subvencionat per la Unió Europea sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat anomenat Together for Green Deal. Som socis amb una escola alemanya amb qui durem a terme projectes online i intercanvis d’alumnes quan les circumstàncies de la pandèmia ho permetin.

 Plurilinguism

We think that knowing and using several languages is something basic in a global society. One of our main aims is to work on plurilinguism, not only as language acquisition and knowledge but also as its usage and practice under many circumstances.

From our Foreign Language Department we try to foster language learning – English French and German – according to different strategies:

  • Oral practice support throughout all levels – from 1st of ESO to 2nd of Batxillerat – by means of a native language assistant who helps to bring the real world into the classroom.
  • Students are encouraged to sit foreign language certificate exams such as DELF, First Certificate Exam -FCE- and also the B1 and the B2 EOI levels.
  • School learning stays in London for 1st batxillerat students that include family stays.
  • French language exchange at 2nd ESO -A level- with a French high school.
  • English language exchange at 3rd ESO -A+ /B level- with a Dutch high school.
  • German language exchange at 2nd ESO -A level- with a German high school.

We are very pleased to have many teachers in our staff who are qualified and able to work according to the CLIL methodology with our students. This is a valuable support for students to increase their plurilingual working abilities.

Since the summer 2020 we are participating in a Mobility Program Erasmus + co-founded by the European Union about climate change and sustainability called Together with Green Deal. We are partners with a German school and we will carry out different online projects and students’ exchanges when current circumstances allow us to do them.