Treballs de Recerca

El treball de recerca és una feina d’investigació en un tema triat per l’alumnat, que s’inicia a 1r de batxillerat i finalitza al 1r trimestre de 2n de Batxillerat amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal. L’alumnat ha de demostrar la seva habilitat per tal de buscar informació, estructurar-la, analitzar-la i treure’n conclusions pròpies.

La seva finalitat és que l’alumnat reforci la capacitat d’investigació i recerca d’informació de forma autonoma per tal de consolidar la competència en recerca i totes les competències treballes al llarg de la seva escolarització.

Aquest treball és obligatori, cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Destaquem l’alta qualitat dels treballs amb el reconeixement de molts premis  ARGÓ, UPF, Associació per la Pau (ACCP), Fòrum de recerca de Les Corts i Barcelona, entre molts d’altres.

Materials de consulta per fer un bon treball de recerca: