Proves per completar els ensenyaments d’ESO (GESO)

ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. Informació sobre les proves al web del Dpt d’Ensenyament

Centre de realització de les proves:  el centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Requisits dels alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2017:

 • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
  • tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obteir un permís de treball o
  • ser esportista d’alt rendiment.
 • Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 • Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Calendari

examens-geso

 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos: del 2 al 6 de març de 2017
 • Realització de les proves: el mes de març