CONSTRUCCIONS INCORRECTES 9

L’ús incorrecte del gerundi:

  1. El gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal. Es coneix que un gerundi s’usa correctament si es pot col·locar al davant de l’oració que modifica sense perdre o canviar el sentit.   Exemple : Va relliscar sortint de casa, o bé, Sortint de casa, va relliscar.   Anirem a donar un tomb havent dinat, o bé, Havent dinat, anirem a donar un tomb.
  2. No pot expressar un fet que sigui conseqüència d’un altre, o que passa a continuació d’un altre. És a dir, és incorrecte l’anomenat gerundi copulatiu, o sia, l’equivalent a una oració coordinada amb la conjunció copulativa i, ja que aleshores expressa un temps posterior al que expressa el verb principal. Es coneix aquest ús incorrecte del gerundi perquè no podem posar-lo al començament de la frase. L’hem de substituir per una oració amb i.  Exemple : El ferit fou dut a l’hospital, i morí al cap de poc.  Incorrecte : El ferit fou dut a l’hospital, morint al cap de poc. Perquè no podem dir : Morint al cap de poc, el ferit fou dut a l’hospital.
  3. El mot tot acompanya el gerundi indicant la idea de simultaneïtat o la d’oposició. Exemple : Llegeix el diari tot esmorzant.  Tot fent d’home bo, és molt capaç de cometre aquesta malifeta.
  4. També hi ha el grup bo i per a emfasitzar el gerundi. Exemple : La vaig trobar bo i dormint.