Preinscripció i matrícula


Calendari de PREINSCRIPCIONS ESO per al CURS 2017/18

Codi de l’Institut Ramon Barbat Miracle 43005972

 • 20 de març: Publicació de l’oferta inicial
 • Del 23 de març al 4 d’abril: Presentació de sol·licituds
 • 24 d’abril: Publicació de les llistes amb barem provisional
 • Del 25 al 27 d’abril: Reclamacions baremació
 • 4 d’abril: Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds
 • 3 de maig: Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
 • 8 de maig: Publicació de les llistes ordenades definitives
 • 30 de maig: Publicació de l’oferta definitiva
 • 2 de juny: Publicació de les llistes d’alumnes admesos
 • Del 12 al 16 de juny: Matriculació 1r ESO
 • Del 26 al 30 de juny: Matriculació 2n, 3r i 4t ESO

Documents que cal presentar

En tots els casos:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:

Renda anual de la unitat familiar
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre d’entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en cas de persones estrangeres.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

Existència de germans o germanes o pares o tutors legals que hi treballen o de germans o germanes escolaritzats a un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

Discapacitat de l’alumne o alumna o d’un familiar de primer grau igual o superior al 33%.
 • Original i fotocòpia de disminució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. També es consideren afectats els pensionistes de la Seguretat Social amb discapacitat igual o superior al 33%.
Condició legal de família nombrosa o monoparental
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Malaltia crònic de l’alumne o alumna, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
 • Informe o certificat mèdic especificant la malaltia de que es tracta.
Simultaneïtat d’ensenyaments artístics de música o dansa i l’ESO
 • Declaració al fer la sol·licitud i, en el moment de fer la matrícula , acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

 


Calendari de PREINSCRIPCIONS dels ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS per al CURS 2016/17

Batxillerat: del 16 al 24 de maig.

Cicles formatius de grau mitjà: del 16 al 24 de maig.

Cicles formatius de grau superior: del 25 al 31 de maig


Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/