Carta de compromís educatiu

Per mitjà d’aquesta carta la família dels alumnes i l’Institut, assumeixen la responsabilitat compartida en el procés educatiu, i es reafirmen en el respecte i compliment dels drets i deures escolars.

Us preguem que ens retorneu aquest document, signat pel pare, mare o tutor/a legal de l’alumne, en retornar els butlletins de qualificacions del primer trimestre.

Per tenir constància del document i poder llegir-lo i/o imprimir-lo, el trobareu aquí.