Projecte educatiu

Enllaç al PEC complet

TRETS BÀSICS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

L’Institut Ramon Barbat, la titularitat del qual correspon al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament . Dedicat a :

En relació amb l’alumnat

Formar, orientar i acreditar l’alumnat per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular de les diferents etapes educatives, i contribuir a la seva integració social. Com a conseqüència d’això, l’alumnat ha d’assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que en facilitin el desenvolupament integral i la preparació per a incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

En relació amb la família

Contribuir a la formació dels vostres fills i de les vostres filles; orientar-vos i assessorar-vos sobre l’educació que estan rebent, i aconseguir-ne la participació i la implicació en el procés educatiu, amb la finalitat de col·laborar en el procés formatiu de l’alumnat.

En relació amb la societat, les empreses i les institucions

Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.

En relació amb l’equip humà de l’institut

Crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la implicació en el projecte i en el funcionament del centre.

En relació amb el departament d’Ensenyament

Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar/transmetre al departament d’Ensenyament les necessitats detectades dels diferents grups d’interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa.

La proposta de l’institut preveu educar els alumnes en la participació democràtica, afavorint actituds de respecte vers la diversitat de cultures i la pluralitat lingüística. El centre gestiona mesures per donar una resposta educativa adequada a la formació curricular de l’alumnat i també a les necessitats generades per la societat de la informació i la comunicació, i a les necessitats més pròpies i específiques de la població i comarca