Projecte GEP (Generació plurilingüe)

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). El nostre centre participa en aquest projecte des d’aquest curs 2018-2019. La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Nascut l’any 2013 com a programa experimental, s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert. La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

Objectius

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular. A través del GEP també es vol reforçar el treball cooperatiu entre el professorat, fomentar la innovació educativa i promoure l’intercanvi de bones pràctiques entre els centres educatius participants.

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

 • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
 • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

 • Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes
 • Reforçar el treball cooperatiu
 • Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
 • Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal
 • Augmentar la competència en llengua estrangera

Equips directius:

 • Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
 • Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.
 • Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.
 • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

Blog Projecte GEP