L’institut

Lletres_pati_1000x220

L’institut Ramon Barbat, vol ser un centre de referència del món educatiu, pel prestigi dels seus ensenyaments i per la voluntat de potenciar el desenvolupament personal i la contribució a la competència professional dels seus alumnes per tal de donar resposta a les demandes de l’alumnat, les famílies, de les empreses en particular i de la societat en general.

El nostre institut promou, com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat –UNE-EN ISO 9001:2008- que canalitza adequadament les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores.

En aquests darrers cursos l’institut engegà un Pla estratègic que partint de l’anàlisi i l’estudi de les necessitats del centre permet donar resposta a les necessitats emergents. Un cop revisat aquest Pla estratègic, enguany, amb l’afany de treballar per la millora contínua signarem un pla de coresponsabilitat amb els objectius següents:

  • Millorar els resultats educatius
  • Millorar la cohesió social
  • Garantir la confiança de l’alumnat, les famílies i les empreses

Des de l’institut no estalviarem esforços per potenciar una estreta col·laboració amb les famílies.

És en aquest sentit que el centre desplega un conjunt d’estratègies per fer de la comunicació un valor que ens permet apropar-nos i conèixer-nos millor. Des d’aquest punt de vista, volem destacar, entre d’altres, la sessió d’acollida a les noves famílies, les reunions de famílies amb el tutor, les entrevistes personals, el desenvolupament de l’acció d’orientació o tutoria, la publicació de la revista AULA 27 i la web del centre.