Pla de qualitat

Política de l’Institut

L’Institut Ramon Barbat és un centre públic amb una trajectòria exemplar i de referència. La nostra Política de Qualitat ha estat i estarà sempre, d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

 • La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
 • La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.
 • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.
 • La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.
 • L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut i aquells que determini l’Administració d’Ensenyament, els aspectes mediambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors i alumnes del centre.

La direcció del centre es compromet a comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’institut i als receptors del nostre servei. De la mateixa manera, es compromet a administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat. La Política del centre es revisa per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen a la societat contínuament.

Tota l’organització de l’Institut en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que ens ha encomanat la societat.

Objectius de la qualitat

La Direcció de l’Institut Ramon Barbat assegura i està plenament implicada en la determinació, planificació, avaluació, revisió i difusió dels objectius de la qualitat, en col·laboració amb l’equip Directiu i el Coordinador de Qualitat. Aquestes activitats s’efectuen anualment mitjançant una revisió de la totalitat del sistema de gestió de qualitat del centre.

Els objectius de qualitat s’estableixen per tal d’assegurar d’una manera objectiva i mesurable que l’Institut actua d’acord amb l’establert en la seva Política de Qualitat. Per a la definició d’objectius, l’Institut contempla les diferents dimensions: personals de l’alumnat, familiars, professionals i socials, expressades en la política de qualitat que inclou aquest Manual de Qualitat. Els objectius de la qualitat estan documentats i es planifiquen les activitats necessàries per tal d’assolir-los.

Missió de l’Institut

L’institut RAMON BARBAT es caracteritza per ser el centre de secundària més antic del municipi i per presentar una més amplia oferta educativa, comprenent tots els nivells educatius tant d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior.

La missió fonamental de l’Institut Ramon Barbat Miracle consisteix a formar persones íntegres (dignes, lliures, respectuoses, responsables i lleials) i des de aquesta perspectiva, ciutadans crítics des del’adquisició de coneixements que els capacitin per a l’obtenció d’una competència cultural, acadèmica iprofessional, necessària tant per a cursar estudis superiors com per a la seva incorporació al món laboral.

Visió de l’institut

Aspirem a ser un Centre:

 • Que es caracteritzi per un bon clima de treball i convivència, basat en la professionalitat dels seus treballadors i en el compromís de la participació i treball en equip de tota la comunitat educativa.
 • Que segueixi integrat en un projecte unitari, una oferta educativa que satisfaci les necessitats presents i futures dels ciutadans del municipi, amb una dotació adequada que incorpori las últimes tecnologies i disposi de la base humanística necessària per a desenvolupar la nostra missió educativa en la societat global del segle XXI.
 • Que sigui receptiu al seu entorn educatiu, empresarial i social, obert a la diversitat.
 • Que respecti les diferencies i fomenti la igualtat d’oportunitats, considerant especialment l’atenció a la diversitat.
 • Que tingui un prestigi reconegut per la societat, essent demandat pels estudiants i les seves famílies i apreciat pel professorat i per les empreses, conseqüència de l’alta qualificació humana i professional.
Valors de l’Institut

El treball a desenvolupar al nostre institut es fonamenta en els següents valors:

 • Tolerància vers les diferències i la diversitat de les diferents sensibilitats i manifestacions.
 • Respecte i aprofundiment en els valors democràtics.
 • Responsabilitat com a fonament de la feina ben feta i de la convivència diària.
 • Solidaritat amb els diferents col·lectius, especialment amb els més desfavorits.
 • Participació com a mitjà d’integració de tots els sectors de la comunitat educativa en la gestió del centre.
 • Estimulació en el treball en equip com a mitjà de superació de l’individualisme per a una major eficàcia.
 • Professionalitat com a garantia del servei que prestem.
 • Respecte cap a totes les persones i col·lectius, en especial als membres de la comunitat educativa.
 • Esforç com a mitjà de superació i progrés en el treball.
 • Millora contínua com a estil de treball i valor de superació constant.