Aula 15

L’objectiu de la Unitat d’escolarització compartida (UECAula 15) és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar.

Aquests programes, que es desenvolupen en unitats d’escolarització compartida (UEC), tenen una organització on els continguts propis de l’etapa es treballen en relació amb activitats de tipus pràctic vinculades amb diferents oficis.