Pla de treball

QUÈ ÉS EL PLA DE TREBALL PERSONALITZAT (PTP)?

És una mesura d’atenció a la diversitat i de personalització de l’aprenentatge de tots els alumnes de l’aula. Consisteix en un pla de treball que cada alumne personalitza en funció de les seves necessitats i objectius d’aprenentatge. El PTP es comparteix amb el/la tutor/a, l’infant i la família. D’aquesta manera la família pot intervenir de manera més focalitzada per millorar els aprenentatges dels seus fills/es.

COM S’ELABORA EL PTP? PASSOS A SEGUIR…

  1. Primer de tot cada alumne realitza una Autoavaluació inicial supervisada pel mestre tutor/a.
  2. Després es negocien els objectius d’aprenentatge amb el tutor/a i es comuniquen a la família.
  3. El docent ofereix un ventall d’activitats de treball autònom de diferents nivells de dificultat per donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de l’aula.
  4. L’alumne tria les activitats que vol realitzar en funció dels seus objectius d’aprenentatge.  Cal que porti un registre de l’objectiu de cada activitat i si creu que l’ha acomplert, la llengua utilitzada, quan inicia l’activitat,  si ha necessitat ajuda o bé l’ha pogut fer tot sol, i finalment en faci una valoració personal que es contrasta amb la valoració del docent.
  5. Al finalitzar cada pla de treball es revisen els objectius d’aprenentatge assolits i no assolits, es fa una valoració del procés d’aprenentatge seguit i es proposen nous objectius, si calen.

PLA DE TREBALL PERSONALITZAT