Projecte Educatiu de Centre (PEC)


Aquest Projecte Educatiu de l’Escola Joan Casas s’ha aprovat en sessió de Claustre amb data 29 de juny de 2016 i s’ha degudament presentat al Consell Escolar en acta amb data 25 d’octubre de 2016 el qual ha donat suport. En successives convocatòries s’ha anat revisant i reelaborant, per donar actualitat i context a la realitat escolar. És document de rigorosa lectura per conèixer el context global on es desenvolupa i s’emmarca el projecte de direcció que lidia l’equip directiu i el seu equip docent. De fet, és el document on s’expressa l’autonomia del centre i on es recullen les principals definicions de l’escola, qui som i on volem anar.

Igualment estableix les línies organitzatives i els principis de participació de la comunitat educativa.

2016_PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

2018_PROJECTE EDUCATIU Escola Joan Casas

2020_PROJECTE EDUCATIU Escola Joan Casas

Carta de compromís educatiu: Carta Compromís educatiu (1)

En el marc del procés informatiu, l’escola us disposa el Projecte Educatiu en format paper, tant pels professionals adscrits al centre com per a les famílies que s’incorporen com  marc de referència escolar.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
LEC (Llei d’ Educació Catalana 12/2009)
o Article 2 : Principis rectors
o Article 93: Caràcter propi del centre
o Article 37: Règim disciplinari
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació pri-mària. (DOGC núm. 4915)
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (DOGC núm. 5216)
LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006)
EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.
Decret d’Autonomia dels centres educatius 102/2010)
o Article 20: Organització dels centres
o Article 15: Orientació educativa
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivencia en els centres educatius.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal direc-tiu professional docent