Programació General Anual

La Programació General Anual (PGA) és el document que concreta l’escola curs rere curs, a partir del Projecte Educatiu de Centre i del projecte de direcció les actuacions concretes per a la millora de dos aspectes establerts pel Departament d’Ensenyament com elements comú a totes les escoles:

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió social
  • Millora d’aspectes propis d’escola

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i els seus respectius indicadors d’avaluació.

La Programació és valorada al final de cada curs en sessió de claustre i degudament presentada al Consell Escolar qui valora el seu suport. En aquesta memòria es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs.