Pla de convivència

PLA DE CONVIVÈNCIA de l’ESCOLA JOAN CASAS


Seguint les indicacions previstes per aquest març’20 on les escoles teníem calendaritzat presentar el Pla de Convivència, aquí us deixem el document final elaborat pels membres de la comissió, revisat i aprovat pels mestres del claustre en votació telemàtica i amb el suport majoritari dels membres del Consell Escolar que també han emprat el sistema telemàtic de consulta.

Comprovareu que és un document que no només estableix les línies d’actuació en relació a la convivència al centre educatiu sinó també reflecteix el marc de benvinguda i acollida així com les dinàmiques internes per tenir mirada igualitària en el tractament del gènere. Com sabeu l’escola gaudeix d’un clima, caliu humà i atenció extraordinària, per això hem considerat recollir l’organigrama intern que garanteix aquesta bona actuació en matèria de convivència i la dona a conèixer per guanyar transparència informativa.

DOCUMENT: PLA DE CONVIVÈNCIA – ACOLLIDA – GÈNERE

MARC LEGAL

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del servei d’educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivència en el marc del seu projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació.

L’article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que tots els centres han d’elaborar un pla de convivència en el marc del seu projecte educatiu.

Cursos anteriors….

El projecte de convivència de l’escola està en fase preliminar, i degut a que forma part del projecte educatiu de centre, recollirà les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord amb la normativa vigent.

Es realitzaran diferents estratègies per anar definint i recollint les aportacions dels membres de la comunitat educativa:

  • Confecció grup de treball amb mestres formats en aquesta matèria.
  • Dinàmiques de detecció de punts a definir.
  • Punt de reflexió amb delegats d’aula
  • Enquesta a alumnes de grup
  • Confecció enquesta

Aquí us deixem el pla de treball que s’ha anant concretant pels membres de la comissió del pla a mida que ha anat avançant els cursos 2019 i  2020.

DOCUMENT: pladetreballPladeConvivencia