Pla de convivència

L’article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que tots els centres han d’elaborar un pla de convivència en el marc del seu projecte educatiu.

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del servei d’educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivència en el marc del seu projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació.

 

El projecte de convivència de l’escola està en fase preliminar, i degut a que forma part del projecte educatiu de centre, recullirà les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord amb la normativa vigent.

Es realitzaran diferents estratègies per anar definint i recollint les aportacions dels membres de la comunitat educativa:

  • Confecció grup de treball amb mestres formats en aquesta matèria.
  • Dinàmiques de detecció de punts a definir.
  • Punt de reflexió amb delegats d’aula
  • Enquesta a alumnes de grup
  • Confecció enquesta

Aquí us deixem el pla de treball previst per aquest curs de la comissió del pla de convivència.

PLA DE TREBALL: pladetreballPladeConvivencia