Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)


La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, degudament aprovat en sessió de Claustre, el 26 de maig de 2016, i té el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

Última actualització: 17 d’octubre de 2018.  DOCUMENT nofc_escola_joan_casas_18_19

annexos NOFC: annex4_PAT_ Joan Casas            annex6normes_convivencia

Correspon a la directora vetllar pel compliment d’aquesta normativa, essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo. L’aplicació de les NOFC afecta tots els integrants de la comunitat educativa de l’escola Joan Casas i haurà de vigilar i avaluar les normes inherents al present reglament, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. Entenem doncs que aquest document és l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta els següents fonaments:
1- les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
2- plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre.
3- garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació vigent preveu.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i presentades en Consell Escolar.

Donades les seves característiques és convenient que siguin conegudes per tota la comunitat escolar i, amb aquest objectiu, s’inclouran els aspectes més rellevants en els diferents documents que fem arribar a les famílies. De tota manera, el document, està a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar. Per aquest motiu, us deixem les nostres NOFC.

Normativa reguladora

– Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

– Llei Orgànica 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.