Dimensions curriculars a un cop d’ull.

L’article 53 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya establir el currículum per a cadascuna de les etapes i ensenyaments del sistema educatiu català, en el marc dels aspectes que garanteixen l’assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis.

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, estableix la normativa vigent, la legislació de Catalunya, les orientacions europees i també els avenços de la neurociència.

El currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d’acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l’hora de concretar-ne l’aplicació (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

El Govern de la Generalitat fa palesa la importància de l’educació primària en l’adquisició de les competències bàsiques i dels aprenentatges clau, en un context d’equitat, per a tots els alumnes.

La formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar. L’educació en el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn social, cultural i natural afavoreix l’arrelament a la comunitat i contribueix a la construcció d’estils de vida més lliures, justos i saludables.

El Decret 119/2015 converteix els principals objectius generals de les diverses àrees en fites de caràcter competencial, l’aprenentatge no es concreta només en les àrees considerades tradicionalment bàsiques sinó que incorpora totes les dimensions de la persona, tant les individuals com les socials, i per tant inclou tot un conjunt de capacitats que afavoreixen l’assoliment d’objectius personals i socials que prepa≠ren els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

L’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, dóna resposta al Decret 119/2015 i planteja una avaluació de caire competencial que permet als alumnes i als mestres identificar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-los.

L’avaluació també ha de permetre identificar els continguts i les competències assolits pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats i ha de servir als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes.

Les propostes i orientacions curriculars que es fan des del Departament d’Ensenyament estan en la línia de considerar que, tal com assenyala Jaume Sarramona en l’article publicat a EDU 21 el 6 de març de 2016, “L’administració ha de garantir un mínim per a tothom, que situï cada alumne en condicions de seguir aprenent i desenvolupant-se d’acord amb les seves qualitats i desitjos; el desenvolupament al màxim de les possibilitats de cadascú és responsabilitat dels docents i dels centres”.

Si voleu saber com es tradueix el nou currículum a la nostra escola, només heu de clicar al següent enllaç:

Dimensions i competències