Oferta educativa

COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA?

La nostra escola és oberta, global i participativa, sent un centre educatiu de referència al municipi. Ofereix doble línia educativa i recull alumnes d’Educació Infantil i Primària (des dels 3 als 12 anys).

Per donar suport a la qualitat educativa i atendre millor les necessitats educatives i personals de cadascun i, per tant, atendre la diversitat, l’escola aposta per la distribució horària en franges flexibles i pels agrupaments desdoblats a les àrees instrumentals, de manera que els grups queden reduïts a les àrees instrumentals. Aquesta disposició permet realitzar l’optimització de les àrees amb tractament més globalitzat als ESPAIS TEMÀTICS que disposa el centre com ara la sala THE VILLAGE pels més petits, la sala d’INFINIT per matemàtiques manipulatives,  el LABORATORI per science entre d’altres.  Per fomentar l’atenció individualitzada quan les necessitats ho requereixen tant si són de reforç com d’ampliació, el centre disposa de dos mestres amb horari exclusiu pel tractament a la diversitat, formant part de reunions amb professionals de l’EAP, de serveis socials i altres especialistes a més de liderar els recursos humans propis per l’alumnat des de pedagogia terapèutica.

 • A Educació Infantil el currículum s’organitza en les capacitats adaptatives i d’exploració del propi cos i de l’entorn al voltant de quatre eixos: 1.aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma; 2.aprendre a pensar i a comunicar; 3.aprendre a descobrir i tenir iniciativa; i 4.aprendre a conviure i habitar el món. Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l’Educació Primària.
 • A Educació Primària prioritzem l’ensenyament basat en les competències bàsiques emmarcades amb els valors del respecte, el saber fer i el saber estar. A nivell curricular d’àmbits lingüístics, matemàtic i coneixement del medi. El desplegament de l’aprenentatge basat en les Competències Bàsiques afavoreix l’estudi, l’autonomia i la contextualització pel desenvolupament personal i social de l’alumnat. Per aconseguir-ho potenciem la coordinació de les activitats i tallers escolars amb les àrees curriculars, així esdevé tallers d’higiene personal i postural i tallers d’alimentació saludable; l’organització de l’equip docent i la seva permanent formació, enguany formant part de la Xarxa de CB; la participació de l’alumnat en les dinàmiques del centre entre altres els delegats i els delegats ambientals, amb la participació activa en el mateix procés d’ensenyament – aprenentatge; la complementació del treball autònom i el treball cooperatiu mitjançant els projectes de medi i el treball en equip; l’ús de determinades metodologies i recursos humans, didàctics i tecnològics per a mantenir la coherència dels aprenentatges segons cada nivell.
 • Portem a terme el Projecte lector, amb l’objectiu de potenciar el gust i el gaudi per la lectura i formar lectors competents en velocitat i comprensió. Per això fem les següents activitats:

–  Projecte d’apadrinament lector amb alumnes de 4t i 1r.

–  Participem en el Certamen de Lectura en veu alta.

–  Fem activitats conjuntes amb la Biblioteca Municipal programades durant tot el curs.

–  Realitzem mitja hora de lectura no només per potenciar la biblioteca d’aula sinó per fomentar el préstec o intercanvi de llibres entre iguals. Aquesta s’enriqueix cada curs amb llibres temàtics.

–  Fomentem l’adquisició del llibre per Sant Jordi on l’Ajuntament regala a cada nen i nena de l’escola un llibre que es llegeix a les aules.

–  Propiciem espais de lectura on els alumnes còmodament gaudeixen d’aquella estona de lectura i d’intercanvi com ara el racó del tipi.

A més ……

 • L’escola ofereix Anglès com a 1ª llengua estrangera des de P3 fent a la comunitat de grans mitjos grups per speaking.
 • L’escola disposa del suport d’un membre de l’equip d’assessorament i atenció psicopedagògica (un matí setmanal) i d’una logopeda (quatre matins setmanals) a més d’una vetlladora.
 • Cada curs els alumnes de tota l’escola treballen a l’entorn d’un projecte comú, el projecte interdisciplinar amb aules de petits experts, enguany és “Les cultures d’arreu del món”.
 • Tant a l’Educació Infantil com a l’Educació Primària fomentem l’entrevista amb pares i mares dels alumnes i s’entreguen dos informes a cada quatrimestre per infantil  (febrer i juny) i tres a primària un per cada trimestre (1T convivència escolar, 2T àmbit acadèmic i 3T final de nivell o etapa)
 • A l’inici de cada curs escolar es fa una reunió informativa per famílies amb els tutors/es de cada grup i especialistes. A més, es fa com a mínim una entrevista entre el tutor/a amb la família durant el curs (els dies d’entrevista són els dimarts al migdia) i dues sessions de portes obertes una coincidint per preinscripció i l’altre per la setmana cultural de Sant Jordi.
 • Participem en el programa “Activitats Culturals” que organitza la Diputació de Barcelona amb la col.laboració de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor tot afavorint una activitat de les tres propostes en versió original anglesa.
 • A l’entorn de la setmana de Sant Jordi, es fa la tradicional ballada de danses on participen tots els cursos i és oberta a totes les famílies.
 • Celebrem amb les famílies la festa de final de curs (acostuma a ser un divendres a la tarda del mes de juny).
 • Estem adherits a la campanya “ Mengem fruita a l’escola “. La campanya consisteix en distribuir gratuïtament fruites i hortalisses als escolars dels centres educatius de Catalunya que hagin sol·licitat la participació i va acompanyada d’activitats educatives i de lleure relacionades amb l’alimentació, l’agricultura i la salut.
 • Amb el desig de promoure la participació activa de l’alumnat de primària en el dia a dia de l’escola i complementar el treball de tutoria, tenim delegats i delegades d’aula que regularment es reuneixen amb la directora per fomentar el diàleg i l’intercanvi d’apreciacions.
 • També, a cada aula hi ha un delegat o delegada mediambiental. Aquests delegats es reuneixen regularment amb la directora i mestres per fomentar activitats relacionades amb el medi ambient a l’escola.
 • Celebrem les festes de la Castanyada amb tallers de tardor, el concert d’hivern amb Nadales, Carnestoltes amb rua, St. Jordi amb Jocs Florals i la festa de final de curs.  A més participem de manera especial durant dues setmanes a l’any la setmana de les matemàtiques i la setmana cultural; enguany ampliem amb la setmana del cervell.
 • L’escola col·labora i/o participa en activitats socials, municipals i locals com ara Les minis, els detectius SAV a la setmana cultural, la Marató de TV3 juntament amb l’AMPA, les jornades esportives amb escola i institut. A més de rebre la visita dels més petits de les llars de referència.
 • Fem dues sortides de tot el dia amb autocar i una per l’entorn de migdia.
 • Els alumnes de totes tres comunitats petits, mitjans i grans participen en anar de colònies organitzades des de l’escola amb l’objectiu de fomentar la convivència entre alumnes.