GS Ensenyament i Animació Socioesportiva adaptat a platja

Des de l’Institut de Nàutica de Barcelona, ens plau informar-vos que del curs 2018-2019 impartim el cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) especialitzat en activitats esportives de platja (*).

Aquest cicle va encaminat a formar l’alumnat en el món de les activitats físic-esportives a l’entorn de la platja, per donar resposta a la demanda dels sectors esportius relacionats amb el mar. Amb aquests estudis, donem eines a l’alumnat per a què siguin competents en el sector professional relacionat amb les activitats lúdiques i esportives que tenen lloc a la platja. Aquests estudis tenen una durada de dos anys en horari de matí. S‘ofereix la modalitat dual i la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger.

Per saber-ne més:

La distribució actual dels mòduls professional (MP) és la següent:

PRIMER CURS SEGON CURS
MP1: Valoració de la condició física i primers auxilis MP1: Valoració de la condició física i primers auxilis
MP2: Dinamització grupal MP7: Activitats físic-esportives amb implements
MP3: Planificació de l’animació socioesportiva MP8: Activitats físic-esportives d’equip
MP4: Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisic-esportives MP9: Jocs i activitats físic-recreatives i d’animació turística
MP5: Activitats físic-esportives individuals MP10: Activitats físic-esportives per a la inclusió social
MP6: Activitats d’oci i temps lliure MP14: Projecte
MP11: FOL MP16: Activitats físic-esportives d’esports de platja II
MP12: EIE MP17: FCT
MP13: Anglès tècnic
MP16: Activitats físic-esportives d’esports de platja I
MP17: FCT

(*) Correspon a l’antic Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)