Cicles Formatius de Grau Mitjà

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula s’ha publicat el 27/3 (DOGC 4/4/2018) (consulteu-la aquí). 

Jornada de Portes Obertes: 7 de maig, a les 20:00 h.

Per a conèixer els nostres CFGM, consulta’n el díptic o visita la nostra pàgina web:

 1. Assistència a les Persones en situació de dependència (en dual)  [díptic] [pàgina web]
 2. Sistemes Microinformàtics i xarxes [díptic] [pàgina web]

Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018

1. Preinscripció

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018 (si se us oblida quelcom, fins el 28)

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17


Cal presentar imprès de sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària corresponent, si no és alumne d’ESO al mateix centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

 1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi CIP de la targeta al CatSalut.
 3. Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • l’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (si està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família) i
  • l’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència amb el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteris de prioritat

 • Qualificació mitjana dels estudis o cus que en permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

2. Publicació llistes

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Publicació de l’oferta final: 29 de juny de 2018
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

3. Procés de matrícula

Període matriculació:  4-11 de juliol de 2018

        Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14

 

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden aportar aquesta documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 • Consulteu aquí la documentació necessària i els criteris de prioritat

Segon període de preinscripció i matrícula

En els centres i ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula, quedin places vacants s’estableix un segon període de preinscripció i matrícula al setembre.

Poden participar en aquest segon periode les persones incloses en els grups següents:

 1. Haver participar en el procés ordinari i no haver obtingut plaça,
 2. Haver obtingut plaça en el procés ordinari i no haver-se pogut matricular-se per no haver superat l’avaluació de juny de l’ESO, i
 3. No haver participar en la convocatòria ordinària.

Els participants han d’acreditar el compliment dels requisits d’accés i la qualificació de la prova o dels estudis que els permeten l’accés mitjançant la documentació establerta en el procés ordinari de preinscripció; per acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

Els centres assignen les places en primer lloc a les persones dels grups 1 i 2 i després a les del grup 3.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció que us podreu descarregar aquí (no disponible). Heu de tenir present que cal complir els requisits següents i que necessitareu més documentació:

Calendari:

 • Publicació de les vacants: 4 de setembre
 • Termini de presentació de sol·licituds al centre: 5 i 6 de setembre
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de setembre de 2018