Cicles Formatius de Grau Mitjà

Jornada de portes obertes: 6 de maig de 2019, a les 20:00 h.

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula porta data de 21/2/2019 (RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020: DOGC n.7821, de data 1/3/2019) (consulteu-la aquí). 

Per a conèixer els nostres CFGM, consulta’n el díptic o visita la nostra pàgina web:

 1. Assistència a les Persones en situació de dependència (en dual)  [díptic] [pàgina web]
 2. Sistemes Microinformàtics i xarxes [díptic] [pàgina web]

 

Preinscripció i matrícula 2019-20

Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig de 2019

1. Preinscripció

Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019 (presentació de documentació fins el 23)

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17

 

La sol·licitud es pot presentar per dues vies:

 • Al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari.
 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

Per fer la sol·licitud de preinscripció,  cal presentar al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap documentació identificativa.
 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal lliurar al centre, juntament amb el comprovant de la sol·licitud:
  • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019: l’original i una fotocòpia del DNI o del NIE, només si no s’han pogut validar les dades del document telemàticament; o l’original i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’ha identificat.
  • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019:
   • L’original i una fotocòpia del DNI o del NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només si no s’han pogut validar les dades del document telemàticament; o l’original i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’han identificat.
   • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Criteris de prioritat
 • Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés.

2. Publicació llistes

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Educació: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

3. Procés de matrícula

Període matriculació:  del 9 al 15 de juliol de 2019

        Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14

 

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden aportar aquesta documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 • Consulteu aquí la documentació necessària i els criteris de prioritat

Segon període de preinscripció i matrícula

En els centres i ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula, quedin places vacants s’estableix un segon període de preinscripció i matrícula al setembre.

Poden participar en aquest segon període les persones incloses en els grups següents:

 1. Haver participat en el procés ordinari i no haver obtingut plaça.

Els participants han d’acreditar el compliment dels requisits d’accés i la qualificació de la prova o dels estudis que els permeten l’accés mitjançant la documentació establerta en el procés ordinari de preinscripció; per acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

Calendari:

 • Ampliació de sol·licituds (2a fase d’admissió): 2 i 3 de setembre de 2019
 • Llista d’admesos (2a fase d’admissió): 4 de setembre de 2019
 • Període de matrícula (2a fase d’admissió): 5 i 6 de setembre de 2019