Batxillerat (curs 2020-21)

Procediment de matrícula: Cal que us descarregueu la documentació, l’ompliu i signeu, feu el pagament de matrícula i guardeu el resguard.Si teniu dificultats per imprimir aquesta documentació, podeu venir a recollir-la a l’institut.

 • Si ja sou alumnes de l’Institut Pla de l’Estany, tota aquesta documentació l’haurà de dur el vostre fill o filla el primer dia del curs, al setembre, i la recollirà el tutor. Malgrat entregar la documentació al setembre, recordeu que ja teniu plaça reservada al centre. 
 • Si sou alumnes nous que no heu fet l’ESO a l’Institut Pla de l’Estany: heu de fer la matrícula presencialment al centre del 8 al 14 de juliol de 2020.

Compra de llibres

Matrícula 1r Batxillerat

Matrícula 2n Batxillerat

____________________________________________________________________________________

Calendari de preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Per a qualsevol dubte podeu consultar la pàgina del Departament d’Educació dedicada a preinscripció i matrícula.

Per a conèixer el nostre Batxillerat, consulta la nostra pàgina web, el díptic del curs 2020-21 i, sobretot la Guia del Batxillerat 2020-2022.

Els alumnes que ja estiguin cursant 4t d’ESO al mateix institut només hauran de respondre el formulari de tria de matèries de modalitat que se’ls enviarà per correu. Sí que hauran de fer la matrícula, amb la documentació que també se’ls donarà des del propi.

Han de fer preinscripció, del 27 de maig al 3 de juny, els alumnes que es trobin en els casos següents:
– Si és un centre diferent del que s’està cursant l’educació secundària obligatòria.
– Si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
– Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
– Si es prové d’un institut on no s’imparteixi el batxillerat.

En aquest cas, escriviu a l’institut i us enviarem el formulari de tria de matèries de modalitat: quimfarres@inspladelestany.cat

La sol·licitud de preinscripció, per aquells alumnes que l’hagin de fer, es pot presentar per dues vies

 • Al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari. Només si cal acreditar algun criteri de prioritat (vegeu més avall), cal fer un altre tràmit: enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció (en el nostre cas, b7006666@xtec.cat), adjuntant el resguard de sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada. Només si heu enviat documentació, rebreu un correu de resposta de l’institut.
 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (en el nostre cas, b7006666@xtec.cat), amb el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Rebreu un correu de l’institut informant que s’ha rebut correctament tota la documentació o, si no és el cas, que heu de complementar la documentació.
  • En aquest cas, la documentació que heu d’enviar és la següent:
   • la identificativa
    • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, el DNI o NIE (o passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’ha identificat)
    • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020:
     • DNI o NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) (o passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’han identificat).
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • la que acrediti els criteris de prioritat, si és que n’al·legueu algun (vegeu més avall)
  • Trobareu aquesta opció en aquesta pàgina web, opció “sol·licitud”
 • Només en el cas que no pugueu presentar la preinscripció per cap d’aquests mitjans, contacteu amb l’institut. Donades les restriccions i condicionants d’aquesta preinscripció presencial, us recomanem que en feu ús només en cas d’extrema necessitat. Si veniu al centre, ho haureu de fer així:
  • Heu de venir una sola persona
  • S’aconsella que porteu la la sol·licitud ja emplenada.
  • Heu de portar la documentació necessària i el vostre propi bolígraf
  • Heu de portar mascareta i guants
  • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties càrdiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus
  • Caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.
  • Per contactar amb l’institut, envieu un correu a b7006666@xtec.cat o truqueu al 972 580793 o al 659583029. Us donarem cita per als dies 1, 2 i 3 de juny.

Criteris de prioritat

 • Criteris específics
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l’ESO i el batxillerat, en alguns centres que es faran públics a la pàgina del Departament d’Ensenyament, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.
 • Criteris generals de prioritat
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre però no a la seva àrea d’influència: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • Expedient acadèmic: punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara els cursa en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament
 • Criteri complementari
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Altres. Per mobilitat forçosa o circumstàncies derivades de violència de gènere, a valorar pel centre i la comissió de garanties d’admissió

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita (consulteu a secretaria).

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari (en cas contrari, es considera que es  renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés.

 • Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si abans de l’inici del curs no presenten la documentació pendent.
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent.

Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació. Els centres han d’informar al Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionament amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits acadèmics d’accés.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d’informar d’aquest fet a la comissió de garanties d’admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Si, després del procés ordinari de matrícula, queden places vacants, el centre les ofereix seguint l’ordre de la llista d’espera als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment, fins al 25 de setembre de 2020. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

Normativa bàsica: Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula: RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. (consulteu-la aquí), adaptada a per fer un procediment totalment en xarxa.