Batxillerat

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula s’ha publicat el 27/3 (DOGC 4/4/2018) (consulteu-la aquí). 

Jornada de Portes Obertes: 7 de maig, a les 20:00 h.

Per a conèixer el nostre Batxillerat, consulta la nostra pàgina web i el díptic del curs 2018-19.

1. Preinscripció
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
– Si és un centre diferent del que s’està cursant l’educació secundària obligatòria.
– Si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
– Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
– Si es prové d’un institut on no s’imparteixi el batxillerat.

Els alumnes que ja estiguin cursant 4t d’ESO al mateix institut només hauran d’emplenar el full que se’ls donarà des de tutoria. Sí que hauran de fer la matrícula, amb la documentació que també se’ls donarà des de tutoria.

En qualsevol cas cal presentar el full de tria de matèries de modalitat (en preparació per al curs 2018-19):

 1. full de tria de matèries de 1r
 2. full de tria de matèries de 2n

Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17

Cal presentar imprès de sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària corresponent, si no és alumne d’ESO al mateix centre.

Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

 1. Sol·licitud
 2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi CIP de la targeta al CatSalut.
 4. Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • l’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (si està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família) i
  • l’original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència amb el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • per a alumnes estrangers, de manera extraordinària i si el director del centre ho considera procedent: document d’identitat o llibre de família del país d’origen

Criteris de prioritat

 • Els mateixos que a l’ESO
 • Per criteri de l’expedient acadèmic

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

2. Publicació de llistes

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Oferta final: 29 de juny de 2018
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

3. Procés de matrícula

 • Període matriculació ordinària:  4-11 de juliol de 2018
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l’11 de juliol de 2017

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden aportar aquesta documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018