Batxillerat (curs 2019-20)

Jornada de Portes Obertes del Batxillerat: 6 de maig, a les 20:00 h.

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula porta data de 21/2/2019 (RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020: DOGC n.7821, de data 1/3/2019) (consulteu-la aquí). 

Per a conèixer el nostre Batxillerat, consulta la nostra pàgina web, el díptic del curs 2019-20 i, sobretot la Guia del Batxillerat 2019-2021.

1. Preinscripció
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
– Si és un centre diferent del que s’està cursant l’educació secundària obligatòria.
– Si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
– Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
– Si es prové d’un institut on no s’imparteixi el batxillerat.

Els alumnes que ja estiguin cursant 4t d’ESO al mateix institut només hauran d’emplenar el full que se’ls donarà des de tutoria. Sí que hauran de fer la matrícula, amb la documentació que també se’ls donarà des de tutoria.

En qualsevol cas cal presentar el full de tria de matèries de modalitat (en preparació per al curs 2019-20):

 1. full de tria de matèries de 1r
 2. full de tria de matèries de 2n

Publicació de l’oferta inicial: 10 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019 (fins al 23 de maig si en el moment de fer la sol·licitud es comprova que falta alguna documentació)

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17

La sol·licitud es pot presentar per dues vies

 • Al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari.
 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc la documentació següent:

 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap documentació identificativa.
 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal lliurar al centre, juntament amb el comprovant de la sol·licitud:
  • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019: l’original i una fotocòpia del DNI o del NIE, només si no s’han pogut validar les dades del document telemàticament; o l’original i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’ha identificat.
  • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019:
   • L’original i una fotocòpia del DNI o del NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només si no s’han pogut validar les dades del document telemàticament; o l’original i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’han identificat.
   • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris de prioritat

 • Criteris específics
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l’ESO i el batxillerat, en alguns centres que es faran públics a la pàgina del Departament d’Ensenyament, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.
 • Criteris generals de prioritat
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre però no a la seva àrea d’influència: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • Expedient acadèmic: punts corresponents a la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara els cursa en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament
 • Criteri complementari
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Altres. Per mobilitat forçosa o circumstàncies derivades de violència de gènere, a valorar pel centre i la comissió de garanties d’admissió

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita (consulteu a secretaria).

2. Publicació de llistes

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019
 • Oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

3. Procés de matrícula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre de batxillerat:  9 al 15 de juliol de 2019.
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre de batxillerat: del 6 al 10 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. A l’efecte, cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació. Els centres han d’informar el Departament d’Educació dels alumnes que tenen matriculats de manera condicional amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment del requisit acadèmic d’accés.
 • Els alumnes de segon de batxillerat que han participat en el procés de preinscripció al batxillerat, que tenen plaça assignada i que estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert a l’apartat 3 d’aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert a l’apartat 3 d’aquest annex, o perden la plaça assignada
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.