Principis pedagògics

L’Institut Pau Vila assumeix com a objectiu prioritari donar al seu alumnat una educació integral, acadèmicament de qualitat i potenciadora d’habilitats bàsiques i valors fonamentals. En aquest sentit es proposa formar a nivell personal, acadèmic i social en corresponsabilitat amb les institucions i la societat civil.

L’Institut Pau Vila pretén educar per la pau i la solidaritat, ensenyar a estimar, respectar i cuidar la pròpia persona i la dels altres i a protegir l’entorn natural i urbà.

L’Institut Pau Vila es proposa estimular hàbits i actituds afectives i cognitives que permetin a l’alumnat comprendre i respectar les diferents cultures de minories, grups i persones.

L’Institut Pau Vila dóna molta importància a l’esforç individual, la feina ben feta, l’actitud de responsabilitat i la constància en el treball, per tal que cada alumne/a progressi en la mesura de les seves capacitats.

L’Institut Pau Vila creu que ha de facilitar l’accés de les persones adultes a l’educació permanent, tot compaginant l’activitat laboral i personal amb l’activitat acadèmica, i, per això, defensa els estudis en règim nocturn en el centre.

L’Institut Pau Vila vol fomentar el gust per la lectura i l’escriptura com a mitjà d’enriquiment personal i com a base sòlida per a l’aprenentatge de qualsevol disciplina humanística, artística, científica o tècnica.

Sota aquest principi, el centre impulsa la dotació i ús de la biblioteca general del centre i de les biblioteques específiques de cada departament i seminari.

Revista del Pau Vila
La revista del Pau Vila

L’Institut Pau Vila pretén instruir l’alumnat en l’ús de les diferents llengües que són objecte d’estudi per tal que pugui expressar-se adequadament, de forma oral i per escrit, i ensenyar a utilitzar els diferents llenguatges (literari, artístic, científic, tècnic, corporal, etc.) amb propietat i rigor, per tal d’establir canals fluids de comunicació.

És per això que aquest institut potencia els intercanvis lingüístics i culturals, la dotació i l’ús de les aules d’idiomes, les tertúlies amb escriptores i escriptors i la participació en revistes i concursos literaris.

L’Institut Pau Vila entén que la col·laboració de les famílies és imprescindible per a dur a terme el procés educatiu de l’alumnat i vol propiciar el diàleg i el consens entre tots els membres de la comunitat educativa, per tal que les seves actuacions es complementin i no es neutralitzin. Per això, el nostre centre potencia i dóna suport a la participació de les famílies.

L’Institut Pau Vila es proposa incrementar el coneixement de la diversitat geogràfica del món, física i cultural, i de les seves desigualtats socioeconòmiques, per tal d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la Humanitat i comprendre i analitzar els principals problemes morals del nostre temps.

En base a aquest objectiu s’organitzen jornades monogràfiques interdisciplinàries i sortides diverses.

L’Institut Pau Vila potencia la formació científica i tècnica, estimula la curiositat de l’alumnat envers la realitat que l’envolta i els fenòmens naturals i dóna importància al treball experimental i el gust per la investigació perquè són eines fonamentals per al progrés d’un país.

En aquesta línia s’esmercen molts esforços en la dotació i ús de laboratoris, d’aules d’informàtica i tecnologia i de l’aula taller, s’integren els coneixements científics en els diferents àmbits de l’activitat acadèmica i es fomenta la participació de l’alumnat en activitats que promoguin l’esperit científic i tècnic, com els Premis Cirit o les Proves Cangur.

L’Institut Pau Vila fa una aposta decidida a favor del coneixement, l’estima i la protecció del medi natural i urbà.

Aquest principi es treball des de diferents àmbits i es realitzen sortides, xerrades, tallers, exposicions, etc.

L’Institut Pau Vila vol afavorir la creació literària i artística, desenvolupar la sensibilitat estètica i impulsar el coneixement dels bens artístics, de les tradicions i del patrimoni cultural.

La poesia i la música tenen el seu màxim exponent en els recitals que es duen a terme al centre amb periodicitat habitual. El teatre com a activitat extraescolar manté una activitat ininterrompuda d’assajos i representacions.

L’Institut Pau Vila potencia les activitats dirigides a la millora de la qualitat de vida i de la salut de l’alumnat, tot estimulant un estil de vida més actiu i saludable on l’activitat física sigui una part important en el seu temps d’oci.

Es treballa aquest principi impulsant la dotació i ús dels gimnasos, organitzant jornades esportives i d’activitats físiques en el propi centre, impulsant la participació de l’alumnat en els diferents esdeveniments esportius de la ciutat, donant a conèixer l’oferta dels diferents equipaments esportius que aquesta els ofereix, i programant xerrades i tallers de prevenció i sensibilització per tenir cura de la pròpia salut.

Tots aquests principis i activitats han de poder alimentar la consciència democràtica dels membres de la comunitat educativa i educar-ne l’auto-exigència i el rigor, la capacitat crítica i autocrítica i el respecte mutu.