Principis organitzatius

L’Institut Pau Vila estableix una estructura organitzativa que té com a finalitat l’assoliment dels objectius expressats en el present Projecte i la participació de tota la comunitat educativa en la gestió del centre. L’esperit de col·laboració entre tots els estaments del centre i els membres de l’equip directiu és fonamental per a l’assoliment dels principis pedagògics.

L’Institut Pau Vila és un centre democràtic que defensa un equip directiu ampli, per tal que sigui el màxim de representatiu possible i que permeti equilibrar el repartiment de tasques i responsabilitats. Es fa una revisió anual dels càrrecs unipersonals, per tal d’adequar la gestió a una realitat que és canviant, atès que el nombre de grups autoritzats per curs i l’assignació de professorat que fa el Departament d’Ensenyament varia cada curs.

L’Institut Pau Vila funciona des de fa molts anys per mitjà de diferents comissions, unes fixes i d’altres eventuals, que elaboren les propostes i projectes que cal presentar al Claustre i al Consell Escolar per a la seva aprovació i que col·laboren amb l’Equip Directiu en la realització i organització de les diferents tasques i activitats. Aquestes comissions estan obertes a la participació voluntària de tots els membres de la comunitat educativa.

L’Institut Pau Vila adscriu el professorat, d’acord amb les seves especialitats, en deu departaments didàctics, alguns dels quals s’organitzen en seminaris, per tal de facilitar la coordinació de la pràctica docent, la concreció del currículum de les matèries que li són pròpies i l’elaboració dels criteris d’avaluació.

L’Institut Pau Vila valora la funció tutorial com un element fonamental en la formació de l’alumnat i vetlla perquè, en la mesura del que sigui possible, el tutor o tutora esdevingui el referent de l’alumnat dels seu grup-classe.

L’Institut Pau Vila considera imprescindible la col·laboració de les famílies, atès que es persegueix un mateix objectiu: la formació integrals de les seves filles i dels seus fills. Amb aquest fi, el centre intenta facilitar el coneixement de la seva estructura organitzativa i del seu funcionament i manté les famílies informades puntualment de l’evolució personal i acadèmica de l’alumnat, amb una hora setmanal d’atenció per part dels tutors i tutores.

L’Institut Pau Vila afavoreix les actuacions de les associacions d’alumnes, del Consell de delegats i delegades i de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) habilitant espais concrets per a les seves reunions i activitats i facilitant la publicació de les seves informacions. L’AMPA col·labora activament en el procés de formació de l’alumnat organitzant activitats complementàries (teatre, informàtica, esport, etc.), finançant el funcionament de la Biblioteca general del centre i encarregant-se, entre juliol i setembre, de la distribució dels llibres de text a tot l’alumnat que ho sol·licita.

L’Institut Pau Vila dóna servei administratiu tots els matins i, específicament a l’alumnat en règim nocturn, dues tardes a la setmana.

L’Institut Pau Vila potencia l’ús de la biblioteca general del centre com un servei de préstec i consulta de llibres i com a sala d’estudi, amb un horari de matí i tarda de dilluns a divendres, i posa el seu fons al servei del barri i de la ciutat.

L’Institut Pau Vila és de tota la comunitat educativa i com a tal s’ha de considerar. És feina de tots vetllar pel manteniment, millora i ampliació de les seves instal·lacions, així com facilitar la seva utilització per a la pràctica docent, cursos de formació i activitats extraescolars, i, en les condicions que determini el Consell Escolar, per a l’organització d’activitats obertes al barri, a la ciutat o a altres institucions.