CFGM TX11 Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gèneres de punt (LOE-DUAL)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores.

Competències professionals

Realitzar les operacions de preparació, processament i emmagatzematge posterior de primeres matèries i productes intermedis i finals.

Preparació i conducció dels equips industrials necessaris per l’obtenció de productes tèxtils.
Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu

tx11