Convalidacions i Universitat

Convalidacions i reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris

El Departament d’Ensenyament i les universitats catalanes han signat un conveni de col·laboració, l’objecte del qual és el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris.

En virtut d’un acord de la Comissió d’accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, les universitats catalanes individualment poden reconèixer d’ofici, com a superats, tots els crèdits de lliure elecció (o una part) d’una titulació de primer i/o de primer i segon cicle a qualsevol estudiant que hagi superat un cicle formatiu de grau superior.

Aquest reconeixement es farà en virtut de la normativa acadèmica aprovada per cada universitat en relació amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció i no caldrà la valoració i propostes prèvies de les comissions específiques d’anàlisi.

Si voleu saber més del contingut dels acords, feu clic en l’enllaç següent.

Accés a estudis universitaris

Des d’aqui, pots obtenir més informació d’estudis universitaris.