Normes i funcionament

Aquesta normativa pretén regular l‟organització i el funcionament intern del centre, establint unes normes de convivència generals que permetin a tots els seus integrants, disposar d‟un marc específic d‟entesa i funcionament, dins de la normativa legal vigent, adaptades a les necessitats pròpies del nostre centre.

Aquesta normativa és d‟aplicació als professors, personal d‟administració i serveis (PAS), alumnes i pares, mares o tutors/es legals d‟alumnes del centre, així com també a tots els usuaris en general.

En totes aquelles qüestions no previstes en aquestes normes, la direcció del centre prendrà una resolució tot aplicant la normativa vigent en cada moment.

Normes d’organització i funcionament intern