Política de qualitat, missió, visió i valors

Política de qualitat

L’institut Milà i Fontanals impulsa el treball per la millora contínua, sota les premisses de la  norma ISO 9001 .

El novembre de 2006 obté per primer cop la certificació ISO 9001:2001  després d’un procés de renovació i ordenació en la gestió. Posteriorment es passaria a la ISO 9001:2008 i el novembre del curs 17/18 es preveu el canvi de norma a la ISO 9001:2015.

Així mateix, al maig de 2016 el centre va obtenir el  reconeixement (+300) segons el model e2cat de la Generalitat de Catalunya basat en el model EFQM d’Excel·lència.

El centre opta per la gestió per processos com a eina principal per la seva organització i estratègia;  té definida una política de qualitat enfocada a donar resposta a les demandes de les parts interessades, en la línia de la millora contínua i de la missió, visió i valors de centre.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el  desenvolupament i millora de la qualitat del centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estigui al seu abast per assolir els objectius de qualitat

D’acord amb la política de la qualitat del centre i els seu compromís per la millora contínua, la direcció estableix uns objectius de la qualitat anuals per a tot l’Institut recollides al a la programació general de l’Institut ( PGA).

Aquests objectius són proposats per l’equip directiu i la comissió de qualitat de l’Institut, i  es despleguen en els objectius operatius de qualitat que figuren en el PGA .

La finalitat és aconseguir la satisfacció de tots els grups d’interès detectats i buscar sempre la millora contínua.

 

Missió, visió i valors

Missió de centre
 • Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social.
 • Orientar i assessorar la família sobre l’educació que està rebent i aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu.
 • Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitat i els requeriments de la societat adaptant-se a les necessitats de cada moment.
 • Afavorir un entorn de treball participatiu i motivador , que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre.
 • Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitat i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.
 • En relació amb l’equip humà de l’institut crear un entorn de treball participatiu i motivador , que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre.
 • En relació amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i    informar/transmetre al Departament d’Educació les necessitats detectades dels diferents grups d’interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa.
 • En relació a les empreses i societat, estudi , captació i previsió de les necessitats professionals en tot moment .


Visió de centre
 • L’Institut Milà i Fontanals és un centre de referència en Formació Professional en tot l’àmbit de Catalunya central i Catalunya .
 • Es treballa per donar  resposta a tota demanda de formació , tant reglada, com ocupacional i continua que generi el nostre entorn.
 • El centre treballa per donar resposta a la demanda dels professionals i donar continuïtat a la formació dels alumnes ja titulats. El centre col ser referència formativa de l’alumnat al llarg de tota la seva vida professional donant resposta a demanda de competències professionals de tercer nivell.
 • L’institut també actua com enllaç entre l’àmbit productiu i l’educatiu, a través del traçat d’itineraris que permeten complementar l’un amb l’altre i obtenir una trajectòria professional que dugui l’alumne on ell vol arribar. Això es canalitza pel programa d’assessorament i reconeixement de competències i a través del programa Acredita’t
 • La missió del centre és acompanyar a l’alumne en tot moment fins que assoleixi els seus objectius i un cop assolits seguir sent el seu recolzament per actualitzar-se o implementat coneixements.

 

Valors
 • Formació de persones competents i responsables
 • Fomentar el treball ordenat i responsable, promoció d’actituds correctes: puntualitat, autoexigència, autonomia i motivació en alumnat i professionals.
 • Afavorir un entorn de treball participatiu i motivador pels professionals i l’alumnat, afavorint la participació en les activitats del centre i ajudant al bon funcionament del centre
 • Vocació innovadora: participació e4n projectes pioners i innovadors
 • El centre busca sempre un ambient òptim de treball entre professionals i alumnat.
 • Relació íntima  i feed-back positiu entre empreses i famílies