Itinerari formatiu específic IFE

L’institut Milà i Fontanals d’Igualada ofereix l’itinerari formatiu especific d’Auxiliar de vendes i atenció al públic.

Els itineraris formatius específics (IFE) s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies; i garantir una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos, així com la coherència en l’acció educativa entre les diferents etapes.

En aquests itineraris es prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen l’autonomia personal, la relació social i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l’atenció educativa, personalitzada en funció de la intensitat de suport que requereix l’alumne.

Els mòduls professionals comprenen:

a) Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que han de facilitar el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret.

b) Mòduls professionals per a l’assoliment de les competències professionals que inclouran un mòdul professional de formació en centres de treball. Aquests mòduls professionals podran estar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica.

c) Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat.

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20 (informe EAP), l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Tràmits

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre, durant el període de preinscripció.

Continuïtat

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:

  • El certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides i
  • El certificat de professionalitat COMT0211 d’Activitats auxiliars de comerç que emet l’administració laboral.

Distribució mòduls per curs (provisional)

Curs 1r
Mòduls professionals Hores H/set
MP08 Iniciació a l’activitat laboral 385 11
MP01 Vida saludable i cura d’un mateix 210 6
MP02 Comunicació i relacions interpersonals 210 6
MP12 Tutoria I 70 2
Hores Lectives 875 25

 

Curs 2n
Mòduls professionals Hores H/set
MP16 Tècniques bàsiques de marxandatge 245 4
MP17 Atenció al client 140 7
MP03 Viure en entorns propers 175 5
MP04 Ús d’establiments i serveis 140 4
MP09 Organització de les empreses 105 3
MP13 Tutoria II 70 2
Hores Lectives 875 25

 

Curs 3r
Mòduls professionals Hores H/set
MP18 Preparació de comandes i venda de productes 140 4
MP19 Treballs de reprografia 245 7
MP05 Organització personal 175 5
MP06 Activitats comunitàries 140 4
MP10 Món laboral 105 3
MP14 Tutoria III 70 2
Hores Lectives 875 25

 

Curs 4t
Mòduls professionals Hores H/set
MP07 Participació ciutadana 140 4
MP11 Desenvolupament en el lloc de treball 140 4
MP15 Tutoria IV 70 2
MP20 FCT 3855 12
Hores Lectives 735 22*

* 4 hores diàries per 3 dies a la setmana.