Batxillerat

Pel proper curs 2019-20 l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada ofereix dues modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. Per accedir al batxillerat és necessari el graduat d’ESO.

Com a novetat el proper curs oferirem Batxibac, que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

* Opcions pendents de confirmació condicionada per la plantilla del centre. Document Modalitats de Batxillerat 2019-20

Modalitat ciències i tecnologia Modalitat d’humanitats i ciències socials
1r curs 1r curs
Tutoria
Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Matemàtiques I
Tecnologia I o Biologia I
Física I o Ciències de la Terra I
Química I o Robòtica i Mecànica

Tutoria
Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Matemàtiques CCSS I o Llatí I
Hª del món contemporani o Empresa I
Literatura universal
Psicologia i Sociologia

2n curs 2n curs
Tutoria
Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Matemàtiques II
Tecnologia I o Biologia II
Física II
Química II o Electrotècnia i Estada empresa

Tutoria
Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Matemàtiques CCSS II o Llatí II
Literatura catalana
Geografia
Literatura castellana o Empresa II

B A T X I B A C

Modalitat ciències i tecnologia Modalitat d’humanitats i ciències socials
1r curs 1r curs
Tutoria
Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Matemàtiques I
Tecnologia I o Biologia I
Física I

Tutoria
Anglès
Educació física
Filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Ciències per al món contemporani


Matemàtiques CCSS I o Llatí I
Hª del món contemporani o Empresa I
Literatura universal

Història de França i Literatura francesa, Oratòria (+1h) i Estada a França
2n curs 2n curs
Tutoria
Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Matemàtiques II
Tecnologia I o Biologia II
Física II

Tutoria
Anglès
Història
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Treball de recerca


Matemàtiques CCSS II o Llatí II
Literatura catalana
Literatura castellana o Empresa II

Francès i Història de França (+2h)