Tràmits i documentació

Document per fer una petició al centre:

Document per poder donar-se de baixa del centre:

Document per renunciar a Mòduls i/o Ufs

Renúncia de mòduls i Ufs

Document per demanar el títol acadèmic obtingut:

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari Documentació necessària per poder sol·licitar el títol:

Dni del sol·licitant

Certificat amb la nota mitja de la titulació que es demana.

Bonificacions:

50%:                     Família nombrosa general i monoparental

Exempta:              Família nombrosa especial

Discapacitat igual o superior al 33%

Víctimes del terrorisme (conjugues i fills)

Duplicat sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari Documentació necessària per poder sol·licitar el títol:

Dni del sol·licitant

Certificat amb la nota mitja de la titulació que es demana

Exempt de pagament          Canvi de sexe.

Sol·licitud de títol d’FPI i FPII

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Documentació necessària per poder sol·licitar el títol:

Dni del sol·licitant

Certificat conforme ha cursat i aprovat la formació.

Bonificacions:

50%:                     Família nombrosa general i monoparental

Exempta:              Família nombrosa especial

Expedició de títols duplicats per causa imputable                                a l’Administració.

Víctimes del terrorisme i fills

Canvi de sexe

Duplicat de títols d’FP I i FPII

Duplicat sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Documentació necessària per poder sol·licitar el títol:

Dni del sol·licitant

Certificat conforme ha cursat i aprovat la formació.

Document per poder demanar convalidacions:

Sol.licitud convalidacions

Documentació necessària per poder sol·licitar les convalidacions:

Certificació de matrícula  dels estudis de formació professional que estic cursant.

Fotocòpia del DNI

Certificació dels estudis realitzats (original i fotocòpia compulsada),expedida pel centre oficial, on hi constin els estudis cursats i cada un dels crèdits professionals, convocatòria en la que han estat superats i qualificació obtinguda.

Fotocòpia compulsada del títol o llibre de qualificacions de formació professional.

 

Document per poder demanar el reconeixement d’equivalència. (Nivell B i C de català)

Per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística. Per saber si teniu dret a l’obtenció del reconeixement, consulteu la normativa vigent sobre titulacions equivalents als certificats de coneixement de català.Com a requisit general, però, cal haver començat l’educació primària a partir de l’any 1978-1979.

Nivell B2

Si tens…

Cal haver estudiat:

Documentació necessària que cal aportar:

Títol graduat escolar (EGB) Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Títol d’EGB

Títol FP1 Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat d’FP1

– Títol d’FP1

Nivell C1

Si tens…

Cal haver estudiat:

Documentació necessària que cal aportar:

 

Títol BUP

Haver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).

Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Llibre/certificat de BUP

– Títol de BUP

 

Títol FP2

Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB). Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat d’FP1 i FP2

– Títol d’FP2

 

Títol BATXILLERAT

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Original i fotocòpia de:

– DNI

– Llibre/certificat de primària, d’ESO i batxillerat

– Títol de batxillerat

 

Títol ESO

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008. Original i fotocòpia de :

– DNI

– Llibre/certificat de primària i d’ESO

– Títol d’ESO

Sol·licitud de reconeixement d’equivalència

Autorització

Aquest document s’utilitzarà quan la persona interessada no es pugui desplaçar al centre, haurà d’autoritzar a una altra persona per poder fer les gestions necessàries.