Proves per a l’obtenció del graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa l’any 2011 o 2012, durant el mes de març, concretament el dimecres 6 de març, es pot presentar a les proves que organitza l’Institut Joan Brudieu [Normativa].

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

 • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l’alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball o que sigui esportista d’alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
 • Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.
 • Queden exclosos de les proves els alumnes que estiguin repetint 4t ESO en el present curs 2012-2013. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, sempre que compleixin els tres requisits prèviament esmentats.

Els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries apareix publicat en aquesta mateixa web (Català , Matemàtiques, Educació Visual i Plàstica).

Calendari:

 • de l’1 al 14 de febrer, termini de presentació de sol·licituds a la secretaria de l’Institut [imprès].
 • entre el 15 i el 27 de febrer, publicació de les llistes de persones admeses i excloses.
 • durant
  els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els
  aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció
  del centre.
 • el dia de la prova, 6 de març de 2013, a les
  15:30 h, l’alumnat ha de portar l’original del DNI, targeta de
  residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial
  en vigor. Els exàmens es faran seguits, sense interrupció. Es poden
  portar diccionaris i/o calculadora. El temps mínim per fer la prova és
  de 60 minuts per a cada matèria.
 • el 13 de març es reunirà la Junta d’avaluació, formada per professorat de quart curs d’ESO i presidida pel cap o la cap d’estudis.
 • el 14 de març
  es publicarà la llista d’aspirants presentats i de les qualificacions
  obtingudes. L’alumne o l’alumna que aprovi totes les matèries pendents
  obté el títol de graduat o graduada en ESO.
 • L’alumnat, els seus
  pares, mares o tutors legals poden reclamar contra les qualificacions
  obtingudes en una o més matèries i contra les decisions que, com a
  resultat del procés d’avaluació, s’hagin adoptat. La reclamació es pot
  cursar durant els tres dies hàbils següents a la data de publicació de
  les actes al tauler d’anuncis, davant la direcció del centre, la qual
  convocarà una reunió extraordinària de la junta d’avaluació. Aquesta
  pren, per majoria simple, la decisió que confirmarà o modificarà els
  resultats, en un termini de 48 hores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>