Preinscripció a l’IFE Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives

Del 29 de juny al 7 de juliol s’obre el termini de preinscripció als nous estudis que ofereix l’Institut Joan Brudieu: l’IFE Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives.

Preferentment, hi té accés l’alumnat que reuneix aquestes tres condicions:

  • Alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin del dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria.
  • Alumnat que, a més, tingui d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta, o que compleixin com a màxim 21 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta.
  • I l’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi pot acollir alumnat que té l’edat i les necessitats abans indicades i que hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no pot accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Passes a seguir

  • Formulari disponible al web de preinscripció d’Educació.
  • L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu al web del Departament d’Educació i també a la pàgina web de l’Institut (a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions (Document).
  • La sol·licitud de preinscripció (en format PDF) es presenta, degudament emplenada, al correu electrònic de l’Institut, secretaria@insjoanbrudieu.cat, adjuntant-hi la documentació oportuna, escanejada o fotografiada, en el termini establert. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació.

Documentació