Declaració responsable de l’estat de salut de l’alumnat

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

  • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
  • Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

La declaració responsable s’ha de portar emplenada i signada el dia de la jornada d’acollida i es lliurarà al professorat tutor de grup:

  • Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
  • Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

Més informació en aquest enllaç de la nostra pàgina web.