Qualitat i millora contínua

pqimc_logo

L’Institut Antoni Pous i Argila participa en el projecte de qualitat de millora contínua que té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en les normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Actualment som un centre que tenim consolidat i certificat el sistema de gestió i treballem per estendre la qualitat al conjunt d’activitats del centre, prenent com a referència el model d’excel•lència educatiu e2cat basat en models europeus d’excel•lència (EFQM, entre d’altres).

Carta del president QUALIcat

informe avaluació e2cat

9001 cat