Convocatòria FP Dual 20/21 (del 2 al 8 de març)

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. L’objectiu bàsic és aprendre treballant, treballar aprenent. Entre molts dels seus beneficis es pretén millorar les competències professionals de l’alumnat afavorint la seva incorporació al món laboral. La relació amb l’empresa serà com a becari/a, és a dir, es rebrà una aportació econòmica.

L’alumnat haurà de complir una sèrie de tràmits anteriors a l’inici de l’estada, durant l’estada a l’empresa i en finalitzar aquesta. L’acceptació de la beca implica el coneixement de les condicions de la convocatòria, així com dels drets i obligacions de l’alumnat.  El seguiment de l’alumne/a el realitzarà un/a tutor/a adscrit pel centre amb col·laboració amb un membre de l’entitat acollidora. Al finalitzar l’estada de pràctiques l’alumne redactarà una memòria i farà una presentació oral davant un tribunal gestionat des del centre.

 

Aquesta modalitat va destinada a l’alumnat de Formació Professional del nostre centre disposat a compatibilitzar la formació i una activitat a l’empresa relacionada amb la seva formació. Concretament, la convocatòria 20/21 va destinada a alumnat de 1r curs de:

 • CFGM Atenció a persones en situació de dependència. Es poden oferir fins a 4 places (Manlleu, Vic, Torelló i Ripoll).
  • Implica realitzar 100h de Formació en centres de treball durant el mes d’abril i maig, realitzar l’estada a l’empresa a jornada complerta durant els mesos de juny i juliol i part del setembre, i realitzar estada a l’empresa durant el curs 21/22 als matins.
 • CFGS Educació Infantil. Es poden oferir fins a 2 places (Manlleu).
  • Implica realitzar 100h de Formació en centres de treball durant part del mes de març i abril/maig, realitzar l’estada a l’empresa a jornada complerta durant els mesos de juny i juliol, i realitzar estada a l’empresa durant el curs 21/22 als matins i alguna tarda.
 • CFGS Integració Social. Es poden oferir fins a 3 places (Vic, Manlleu i Calldetenes).
  • Implica realitzar 100h de Formació en centres de treball durant part del mes de març i abril/maig, realitzar l’estada a l’empresa a jornada complerta durant els mesos de juny i juliol, i realitzar estada a l’empresa durant el curs 21/22 als matins i alguna tarda.

 


Requisits necessaris per participar a la convocatòria

 • Disposar de DNI o NIE
 • Disposar de nª Targeta Seguretat Social (Afiliació)
 • Disposar del Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Estar matriculat al centre dels estudis corresponents de:
  • Mòdul de FCT, si la FP dual comença el 1r curs del cicle 
  • Mòdul de FCT i Síntesis o Projecte, quan la FP dual continua al 2n curs del cicle.
 • No presentar cap comunicat de convivència ni expedient obert durant el mateix curs que es vol participar a la FP dual.
 • Signar els documents propis que generi cada empresa/entitat acollidora i presentar compromís amb el que s’ha acordat

 

Si ets un/a alumne/e interessat/da, i compleixes els requisits descrits anteriorment, clica sobre l’enllaç següent i omple la sol·licitud de participació: ENLLAÇ SOL·LICITUD

El termini per enviar la sol·licitud, que trobareu a l’enllaç anterior, és entre el 2 i el 8 inclosos de març del 2021. Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Albert Corominas (albert.corominas@insantonipous.cat).

 


Es valorarà (criteris de selecció) 

 • Entrevista per part de representants de la Comissió FP Dual del centre, amb la possible presència d’un/a representant de l’empresa receptora  (0 – 4 punts) 
 • Informe de valoració de la idoneïtat del candidat/a per part equip docent: (0 – 3 punts)  
 • Mitjana de qualificació acadèmica (qualificacions de la UF acabades fins al moment de la convocatòria):
  • Entre 7 i 7,99: 1 punt
  • Més de 8: 2 punts
 • Ser major de 18 anys: 1 punt

Les candidatures seran valorades per part de la comissió FP Dual en funció dels barems abans exposats. Per tal de poder ser un/a candidat/a per realitzar FCT en format FP dual, i participar en el procés d’entrevistes, cal haver obtingut una puntuació mínima en els següents apartats:

 • Informe de valoració de la idoneïtat del candidat/a per part equip docent: mínim 2 punts
 • Mitjana de qualificació acadèmica (qualificacions de la UF acabades fins al moment de la convocatòria): mínim 1 punt 

 

Les places s’assignen per ordre de puntuació, depenent de la disponibilitat. Es publicaran les llistes de la candidatures al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre. Es podran presentar reclamacions a la resolució provisional de la convocatòria els 3 dies següents a la seva publicació a través de la següent instància. Un cop s’hagi descarregat, omplert i signat cal fer arribar a albert.corominas@insantonipous.cat 

 

Finalment, es publicarà la llista definitiva de les candidatures al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre, indicant la puntuació baremada. La comissió de FP Dual es posarà en contacte directament amb les candidatures seleccionades.