Servei de reconeixement

LOGO_Reconeixement

1. Descripció del Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials


El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de reconeixement, no és una continuació del Servei d’Assessorament, per tant s’han de seguir els punts indicats en la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitadores i actuacions en la formació professional inicial.

Haver rebut el servei d’assessorament en un centre, no garanteix disposar de plaça pel servei de reconeixement en el mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió que es farà d’acord amb els criteris establerts a les instruccions de l’esmentada Resolució del 23 d’agost.

Informació servei reconeixement d’aprenentatges

2. Persones destinatàries


El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral s’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

3. Oferta de places al Servei de reconeixement de l’Institut Antoni Pous i Argila curs 2020-2021


Cicle Formatiu Places
Atenció a Persones en Situació de dependència (SC10) 3
Tècnic/a en Integració Social (SCC0) 3
Tècnic/a en Educació Infantil (SCB0) 3

4. Requisits per accedir al servei


Per participar-hi ha d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament.

També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

5. Procediment d’Inscripció


La sol·licitud es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre, aportant l’aspirant el full de sol·licitud degudament omplert

Full de sol·licitud

6. Preu del Servei


Preus

Els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a l’ingrés del preu públic. (ORDRE ENS/270/2012- DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

a) Per crèdits de títols LOGSE, 40,00€

b) Per unitat formativa de títols LOE 18,00€

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació del 50%

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció total del preu públic

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, i que han sol·licitat que se’ls reconegui la correspondència amb unitats formatives establerta per la DGFPIERE, seran admeses sense satisfer l’import corresponent al preu públic establert, i sense comptabilitzar en el nombre de places que oferta del centre.

7. Calendari


Període d’admissió de sol·licituds (persones ja assessorades) Pendent de concretar Presencial a la secretaria del centre. Full de sol·licitud. DNI Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de a Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral) Informe d’assessorament
Publicació de les llistes de persones admeses i places de reserva Pendent de concretar Al taulell i a la pàgina web del centre
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses Pendent de concretar
Publicació llista definitiva de persones admeses i places de reserva Pendent de concretar
Admissió noves sol·licituds provinents de noves persones assessorades Pendent de concretar
Inscripció i pagament del Servei Pendent de concretar Full d’inscripció Justificant pagament. Informe Assessor
Data d’inici de les sessions de Reconeixement Pendent de concretar
Publicació de resultats provisionals Pendent de concretar
Reclamacions als resultats provisionals Pendent de concretar
Publicació resultats definitius Pendent de concretar
Lliurament certificats Pendent de concretar

Si en el primer semestre no hi ha candidats, l’Institut obrirà un segon període coincidint amb la finalització d’assessoraments i un tercer durant el 2017.

 

8. Canal de comunicació


Es publicarà a la pàgina web i al taulell d’anunci les dates del procés.

Previ a l’inici de cada fase es contactarà individualment amb cada aspirant via telèfonica i/o a través del correu electrònic.

 

9. Carta de compromís de qualitat dels serveis


Carta de compromís

 

10. Resolució


Resolució de mesures flexibilitzadores