Salut

La tecnología y la innovación al servicio de la Salud y el Bienestar ...

Malalties

En cas de malaltia cal avisar personalment o telefònicament a consergeria, que farà arribar l’encàrrec al tutor/a corresponent.
Davant de malalties o situacions contagioses (grip, varicel·la, conjuntivitis, polls, febre,…) els/les alumnes no poden venir a l’escola.

Mantingueu una actitud estricta amb les possibles malalties dels vostres fills/es i de respecte als companys/es.

Si un alumne/a es posa malalt o es fa mal dins l’horari escolar es trucarà a la família per tal que el vinguin a buscar.
Si el cas és urgent, l’escola el durà al centre hospitalari i es comunicarà amb la família.

Medicaments

Quan sigui necessari que l’alumne/a prengui medicaments dins l’horari escolar cal tenir present el següent procés per poder controlar i assegurar la seva correcta administració:

 • Fer arribar al tutor/a o a l’Anna Oliva (si l’administració del medicament és en horari de menjador) una autorització signada que especifiqui:
  • El nom de l’alumne/a
  • El nom del medicament
  • L’hora o les hores de la seva administració
  • El número de preses o dosis
 • La recepta del metge especificant:
  • El nom del pacient
  • El nom del medicament
  • El número de preses o dosis

Indicar a l’exterior de la capsa aquestes mateixes dades.
En cas que no es compleixin aquests requisits no ens farem càrrec de la medicació).