Oferta educativa

Un ensenyament de qualitat pels més petits

L’escola pública Pompeu Fabra de Barcelona és un centre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereix les etapes educatives d’infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys). És una escola petita, d’una sola línia (un curs per nivell, al voltant de 225 alumnes)

Compta amb una plantilla de professionals amb les especialitats d’educació infantil, primària, anglès, educació física, música i educació especial. També forma part de l’equip pedagògic una tècnica d’educació infantil.

La llengua d’ús de l’escola és el català i s’introdueix l’aprenentatge del castellà i l’anglès, de manera progressiva, a partir de CI de primària.

La finalitat de l’acció educativa és promoure el creixement personal dels i de les alumnes mitjançant l’assimilació i l’aprenentatge de l’experiència social culturalment organitzada, tenint en compte conceptes, destreses, procediments, actituds, valors i normes.
Per respondre a aquestes finalitats ens dotem de recursos organitzatius diversificats; racons, tallers, desdoblaments, grups de treball, grups flexibles i plans individuals.
També organitzem diferent el currículum en funció del contingut a treballar; Projectes de Treball, treball per habilitats lingüístiques i matemàtiques, treball per àrees i especialitats.

Les sortides i les colònies són una excel·lent oportunitat per aprendre molts continguts i per conviure uns amb els altres en un marc relaxat i en un context no escolar; per això és important l’assistència de la totalitat de l’alumnat a aquestes activitats.

Un cop finalitzats els estudis en el nostre centre a Sisè de Primària, l’alumnat pot optar per un dels dos instituts que formen part de l’itinerari d’escolarització de la zona: I’ IES Alzina i l’IES Joan Fuster.