Oferta educativa

L’escola Ponent ofereix ensenyaments d’educació infantil i educació primària, des de P3 fins a 6è de primària, als corresponents a les primeres etapes obligatòries.

El període de preinscripció ordinari varia segons el curs, però sol coincidir entre els mesos de febrer i març, on el centre fa sessions de portes obertes. En cas de trasllat,  de venir a viure a Granollers durant el curs, només cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Escolarització del municipi.

 

Informació de la preinscripció del curs 2021/2022

Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d’Educació per al curs escolar 2021/2022. 

Terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària
    del 15 al 24 de març de 2021
  • Educació secundària obligatòria
    del 17 al 24 de març de 2021
  • Preinscripció a través de: preinscripcio.gencat.cat
  • Consulta de calendari:
  • Preinscripció Educació Infantil: preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/calendari/
  • Preinscripció Educació primària:  preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/inici/

 

 

DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA:

-PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

      

-CODI DE CENTRE: 08041647

OFETA DE PLACES:  INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA INICIAL 

 

-ADSCIPCIÓ A ALTRES CENTRES i ÀREA DE PROXIMITAT A QUE PERTANY EL CENTRE PER A CADA ENSENYAMENT

Granollers és zona única i està adscrita a tots els instituts públic de la ciutat:

-Institut Antoni Cumella

-EMT Escola Municipal del Treball

-Institut Celestí Bellera

-Institut Carles Vallbona

-Institut Marta Estrada

-CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

En aquesta carta que es facilita i s’explica a les famílies en el moment de fer la matrícula es detalla a què es compromet l’escola vers l’educació dels infants i també què demanem a la família que es comprometi vers l’educació del seu fill/a.        CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

-CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT: Barem 2021-22

 

-ACTIVITATS COMPLETMENTÀRIES, ACOLLIDA MATINAL I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

*ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Els alumnes assisteixen a les activitats de: cinema, música, teatre i visites al museu que organitza l’Associació Cultural de Granollers. Aquestes activitats tenen com a objectiu la formació cultural dels nens i nenes, educar-los com a públic i integrarla cultura dins el currículum escolar.

Quan els alumnes assisteixen a un acte porten un programa de mà que explica l’activitats.

 

*ACOLLIDA MATINAL:

-Alumnes fixes (mínim tres dies setmanals): 1h (8-9h)=40 €/mes    //   1/2 h (8:30-9h)=28 €/mes

-Alumnes Esporàdics: 1 h (8-9h)=4,5€/dia   //.  1/2 h (8:30-9h)=4 €/dia

 

*TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS QUE ELS ALUMNES NECESSITEN ESTAN INCLOSES A LA QUOTA DE MATERIAL: 190€* ANUALS (Material fingible: llàpis, colors, retoladors, folis, dossiers de treball, carpetes, activitats de l’Associació cultural, autocars i monitors de les excursions)

*Aquesta quota correspon al curs 2020-2021

**NO estan incloses a la quota les colònies que es realitzen a final de cicle: P5, 2n, 4t i 6è

 

-QUOTA D’INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES : 10 € anuals (inclosa dins la quota de material*)

 

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I PREUS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS:

Aquest curs degut a l’excepcionalitat per la COVID-19 no s’han realitzat activitats extraescolars

 

-Es garanteix a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides un accés equitatiu a les activitats a través de les ajudes humanes i econòmiques que dóna l’Ajuntament i el Departament D’Educació.

Les mesures i suports per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc del sistema inclusiu venen facilitades per la figura de la Tècnica d’Educació Infantil (TEI) , Tècinca d’Integració Social (TIS), Educadora Social i Mestra d’Educació Especial que ens facilita el Departament d’Educació. 

 

-VOLS VISITAR L’ESCOLA PONENT DES DE CASA?  CLICA AL LINK