Consell escolar

El consell escolar és un òrgan de participació del centre.

Està format per:

 • Sector mestres: Toni Garcia, Noèlia Yetor, Noemí Làzaro, Laura Millàn, Elena Gay i Brenda Acedo
 • Sector mares i pares: Cristina Maestro, Astou Toure, Yolanda Barea, Halima El Bouloni, Ana Duarte
 • AMPA: Mariam Masfiouri
 • Personal de serveis: Teresa Garcia (conserge).
 • Ajuntament: Rudi Benza
 • Equip directiu: Montserrat Altimires,Brígida Fernàndez i Anna Martí (amb veu i sense vot).

Aquest mes de novembre hi ha renovació de tots els sectors del consell escolar.

Es renovaran del sector mestres: Toni García, Noèlia Yetor, Noemí Làzaro

Del sector pares es renovaran: Astou Touré, Cristina Maestro i Yolanda Barea

El sector ajuntament i PAS també serà renovat: Rudy Bena i Teresa García

 

Les seves funcions són:          

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.