Projecte lingüístic (PL)

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre i és un instrument que ens ajuda a materialitzar un projecte consensuat que ens possibilita una organització i gestió, d’acord amb la normativa vigent, de manera autònoma.

Aquest projecte ens permet:

– Adaptar-nos a les necessitats concretes del nostre alumnat.

– Cercar les millors vies per tal de garantir una igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, independentment del seu origen lingüístic i social.

– Tenir sempre present la diversitat cultural i plurilingüe existent a l’escola.

El PLC ha de ser un instrument que permeti pensar en les millors maneres de garantir el dret de tota persona, a poder fer servir les dues llengües oficials a Catalunya: Català i Castellà, a mantenir les seves llengües familiars i a aprendre d’altres llengües . En el nostre cas: Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, llengua castellana cooficial a Catalunya i llengua anglesa que és la llengua estrangera per la qual hem optat.

Aquest PLC forma part del nostre projecte educatiu plurilingüe, en el qual el català n’és l’eix vertebrador i garanteix que el tractament de les llengües donarà resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat i així mateix que la llengua catalana serà la llengua d’aprenentatge i d’ús vehicular en tots els àmbits . Està elaborat en base a la normativa de política lingüística vigent a Catalunya i particularment en el Decret 142/007 del 26 de juny.

Abasta tota la línia vertical d’Educació Infantil i Primària.

 

Clica aquí per veure el Projecte lingüístic